Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 19/06/2009
Công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo tư tưởng Hồ Chí Minh
T rong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, ông cha ta luôn biết dựa vào dân, phát huy lực lượng to lớn của toàn dân vào cuộc đấu tranh chống thiên tai và chống giặc ngoại xâm. Từ bài học kinh nghiệm “Nước lấy dân làm gốc” đã tạo nên sức mạnh để dân tộc ta trường tồn, chấn hưng nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc và chiến thắng kẻ thù mạnh hơn ta nhiều lần.

Kế thừa truyền thống “lấy dân làm gốc” của tổ tiên, Đảng ta và Bác Hồ kính yêu luôn cho rằng: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Ngay từ khi mới ra đời và suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng vấn đề xây dựng lực lượng cách mạng, luôn chăm lo củng cố mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa Đảng với nhân dân và coi công tác vận động quần chúng trong bất cứ thời kỳ nào cũng có ý nghĩa chiến lược. Chính vì vậy, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xác định: vấn đề dân tộc, công tác dân vận và vận động quần chúng, đại đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của cách mạng nước ta.

Dựa trên những quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, tôn giáo Đảng đã đề ra các chủ trương, chính sách dân tộc, với những nguyên tắc cơ bản là: “Bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau cùng tiến bộ” giữa các dân tộc. Những nguyên tắc cơ bản này được cụ thể hoá trong Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá IX) về công tác dân tộc. Đây chính là tư tưởng chỉ đạo nhất quán trong quá trình xây dựng và hoạch định chính sách dân tộc của Đảng và công tác dân vận, tuyên truyền vận động thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Chính phủ trong đồng bào các dân tộc hiện nay.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ vĩ đại, người thầy kính yêu của Đảng, dân tộc và nhân dân ta luôn hết sức quan tâm, coi trọng công tác dân tộc và vận động nhân dân. Bài viết “Dân vận” của Bác đăng trên báo “Sự thật” ngày 15/10/1949 thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác vận động nhân dân các dân tộc trong đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bài viết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên những quan điểm, tư tưởng, phương châm, nội dung và mục tiêu công tác vận động nhân dân rất sâu sắc, có tính chỉ đạo chiến lược. Trước hết, Bác khẳng định vai trò cực kỳ to lớn, quan trọng của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng nước ta, Đảng và Bác Hồ kính yêu luôn cho rằng: Sự nghiệp cách mạng là của toàn dân, phải lấy dân làm điểm xuất phát, mọi lực lượng và sức mạnh đều ở trong nhân dân. Dân vận là “vận động lực lượng của mỗi người dân, không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng của toàn dân”, là làm cho dân được làm chủ, được hưởng quyền dân chủ. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nước lấy dân làm gốc, gốc có vững cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”. “Lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Suốt chặng đường dài lãnh đạo nhân dân đấu tranh cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn kiên định phấn đấu vì hạnh phúc của nhân dân. Luôn luôn dựa vào dân, tin vào lực lượng và sức mạnh vô địch của quần chúng, sống trong lòng dân, một lòng một dạ phục vụ nhân dân. Quần chúng nhân dân là người làm lên lịch sử, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng “là việc chung của cả dân chúng chứ không phải việc của một hai người”. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu của cách mạng phải dựa vào dân, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân phát huy sức mạnh của toàn dân thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, của Chính phủ, tức là biết làm tốt công tác “vận động quần chúng” - “Dân vận khéo”. Cả cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn phấn đấu cho quyền lợi của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Bác luôn luôn tin tưởng ở dân. Theo tư tưởng của Bác: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân; bao nhiêu quyền hạn đều của dân; công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân; sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân; chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra; đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Sự nghiệp cách mạng là của dân, do dân và vì dân nên luôn chăm lo, củng cố cái “Gốc” để xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Kiên quyết đấu tranh với các hiện tượng làm tổn hại đến mối quan hệ, gắn bó giữa Đảng với nhân dân. Đảng đã xây dựng được căn cứ địa cách mạng vững chắc của mình trong lòng dân nên đã huy động được sức mạnh của toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Bác, để phát huy đầy đủ vai trò, trí tuệ, khả năng to lớn, quan trọng của quần chúng nhân dân, nhất là nhân dân các dân tộc trong sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

Đảng, Nhà nước, cũng như mọi cán bộ, đảng viên của Đảng muốn tổ chức, lãnh đạo được nhân dân thì phải biết làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, hướng dẫn, giúp dỡ và vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Giúp họ hiểu được đầy đủ, sâu sắc về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của người công dân đối với Đảng, với Tổ quốc và dân tộc Từ đó, giúp họ tích cực, chủ động, tự giác, tự nguyện, phấn đấu và cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Trước hết, phải tìm mọi cách giải thích cho mỗi một người dân hiểu rõ rằng: việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được. Điểm thứ hai, là bất kỳ việc gì đều phải bàn với dân, cùng với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng với dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa phương, rồi động viên và tổ chức toàn dân thi hành”.

  Bác khẳng định: Trách nhiệm đối với công tác dân vận, công tác vận động quần chúng là công việc thường xuyên của Đảng, của Nhà nước. Song, trước hết và chủ yếu là trách nhiệm thường xuyên của từng tổ chức Đảng, của cán bộ, của đảng viên. Bác viết: “Tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân đều phải phụ trách dân vận”. Quan điểm này của Bác còn giúp cho mọi tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động, sáng tạo để luôn có biện pháp vận động quần chúng phù hợp, thiết thực, có hiệu quả.

Một vấn đề nữa, theo Bác, để làm tốt công tác dân vận, công tác vận động quần chúng ở những vùng dân tộc thiểu số, nhằm phục vụ thắng lợi sự nghiệp cách mạng, mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải có phương pháp, tác phong công tác dân vận khoa học, sâu sát, tỉ mỉ và thiết thực.

  Tuyệt đối không được làm công tác vận động quần chúng một cách qua loa, đại khái, giản đơn; nhất là phải tránh những biểu hiện: “lời nói không đi đôi với việc làm; nói một đằng, làm một nẻo, hoặc đánh trống bỏ dùi”. Bác chỉ rõ: “Những người phụ trách công tác dân vận cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm, chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh. Họ phải thật thà nhúng tay vào việc”.

Cuối cùng, Bác cho rằng: Công tác dân vận luôn là một trong những nội dung, nhiệm vụ chính trị cơ bản, trọng yếu của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Nó là một trong những nhân tố to lớn, một bộ phận gắn bó mật thiết với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Ngày nay, đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong bối cảnh quốc tế vừa có thuận lợi, vừa có những diễn biến phức tạp, có nhiều yếu tố biến động nhanh chóng khó lường. Các thế lực thù địch đang tìm mọi cách chống phá cách mạng nước ta, chúng đang ra sức thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình”, bạo loạn, li khai, gây ra các “điểm nóng” tiếp tay cho các thế lực phản động trong nước, triệt để lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, “dân chủ”, “nhân quyền”, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, kích động chia rẽ khối đoàn kết giữa Đảng chính quyền và nhân dân, chia rẽ giữa các dân tộc, tôn giáo; lôi kéo tập hợp lực lượng, kích động xúi giục đồng bào các dân tộc thiểu số đòi yêu sách, tạo ra các “điểm nóng” hòng gây bạo loạn, lật đổ đe doạ trực tiếp đến nền độc lập dân tộc, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Bởi vậy, thực hiện công tác dân tộc, dân vận và tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân của Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là yêu cầu nhiệm vụ cấp thiết trước mắt mà còn là nhiệm vụ, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị từ cơ sở địa phương đến Trung ương, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó vai trò, trách nhiệm của các lực lượng vũ trang nhân dân đóng quân trên các địa bàn vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa là rất vẻ vang, song cũng rất nặng nề.

Công tác dân vận nói chung và công tác tuyên truyền vận động quần chúng ở những vùng dân tộc nói riêng hiện nay thực sự là mũi tiến công chính trị sắc bén, góp phần làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng văn hoá và an ninh xã hội; duy trì trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội; giữ vững sự ổn định chính trị của đất nước, ngăn ngừa, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá thù địch, không để bị động, bị bất ngờ trong mọi tình huống. Vì vậy, công tác dân vận và tuyên truyền vận động nhân dân vùng đồng bào dân tộc ngày càng có tầm quan trọng chiến lược. Theo chúng tôi, nên tập trung thực hiện tốt một số biện pháp chính trong thời gian tới là:

Một là, quán triết và thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân tạo sự chuyển biến quan trọng về nhận thức các quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng ta về công tác dân tộc và công tác dân vận, tuyên tuyền, giáo dục nâng cao trách nhiệm đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Mỗi cán bộ, đảng viên cần có trách nhiệm giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng, tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ chặt chẽ với nhân dân và đều phải làm tốt công tác dân vận: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”. Đổi mới tác phong vận động quần chúng, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin.

Hai là, chuyển tải được các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến tận người dân, làm cho nhân dân hiểu và nắm được các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời tổ chức động viên nhân dân tự giác thực hiện thắng lợi các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các nghị quyết, quy định của chính quyền địa phương.

Ba là, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo lợi ích thiết thực của nhân dân như: xoá đói, giảm nghèo, thực hiện tốt các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; tuyên truyền giáo dục, động viên nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và mọi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục học tập, quán triệt đầy đủ, sâu sắc những quan điểm, tư tưởng của Đảng, của Bác Hồ về công tác dân tộc và dân vận, tuyên truyền vận động nhân dân vùng đồng bào dân tộc; từ đó nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm chính trị của mọi cán bộ, đảng viên đối với công tác dân vận hiện nay; thực hiện tốt các phong trào thi đua, nhất là các phong trào xây dựng đời sống văn hoá mới ở các vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng rừng núi cao, bảo vệ an ninh, trật tự xã hội, chủ quyền quốc gia, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

Đại tá, TS Trần Nam Chuân

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách: 26
Thành viên: 0
Tổng số: 26
Số người truy cập: 49,684,383


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs