04:03 PM 04/10/2015  Lượt xem: 22767
Trong những ngày mùa thu lịch sử, cộng đồng các dân tộc Việt Nam cùng với nhân dân cả nước tự hào kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 - một sự kiện trọng đại của đất nước, mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc ta.