11:13 AM 07/03/2020  Lượt xem: 17799
Sáng 01/11/2019, tại Hội trường Diên Hồng, Quốc hội đã dành trọn một buổi để bàn thảo về Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn.

 01:59 PM 11/01/2019  Lượt xem: 7
Phim tài liệu chính luận bằng tiếng Kinh

 12:25 PM 24/01/2018  Lượt xem: 15952