Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
110/TB-UBDT 18/12/2018 Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 50
1529/UBDT-TH 17/12/2018 Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
1530/UBDT-TH 17/12/2018 Góp ý đối với dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
733/QĐ-UBDT 15/12/2018 Quyết định ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban Dân tộc năm 2019
126/GM-UBDT 14/12/2018 Dự họp rà soát, hệ thống hóa văn bản về lĩnh vực công tác dân tộc kỳ 2014-2018

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

Ban Dân tộc các tỉnh

Bộ, ban ngành

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: