Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1277/TB-UBDT 11/08/2022 Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội nghị đánh giá kết quả công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8 và các tháng cuối năm 2022
1243/TB-UBDT 08/08/2022 Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc họp nghe báo cáo về việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và một số nhiệm vụ trọng tâm khác
1225/TB-UBDT 03/08/2022 Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc họp về xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025
1074/TB-UBDT 12/07/2022 Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội nghị toàn quốc Sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022
02/2022/TT-UBDT 30/06/2022 Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: