Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1540/TB-UBDT 21/09/2022 Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 38 năm 2022
426/VP-TH 05/09/2022 V/v mời họp Uỷ ban tháng 8/2022
1382/TB-UBDT 31/08/2022 Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại phiên họp của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số về xây dựng Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch triển khai năm 2022
1435/TB-UBDT 31/08/2022 Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 35 năm 2022
1308/BC-UBDT 26/08/2022 Báo cáo tình hình công tác dân tộc tháng 8 nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: