Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1052/BC-UBDT 30/07/2021 Báo cáo Tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 11, quốc hội khóa XIV
1060/BC-UBDT 30/07/2021 Báo cáo Tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới 6 tháng đầu năm 2021
1061/BC-UBDT 30/07/2021 Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 của Quốc hội
1049/BC-UBDT 30/07/2021 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021
1037/UBDT-KHTC 28/07/2021 V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: