Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1375/BC-UBDT 19/10/2020 Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2020
1376/GM-UBDT 19/10/2020 Giấy mời dự Hội thảo chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm phổ biến, giáo dục pháp luật tại tỉnh Hòa Bình năm 2020
602/QĐ-UBDT 19/10/2020 Quyết định Quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình tại các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc
611/QĐ-UBDT 19/10/2020 Quyết định Ban hành kế hoạch tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư pháp giai đoạn 2014-2020; Lễ ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025
1381/UBDT-TTTT 19/10/2020 V/v Trả lời công văn 3468/BCA-C06 ngày 12/10/2020 về việc tích hợp ứng dụng, sử dụng thông tin lưu trữ trên chíp gắn trên thẻ CCCD

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: