Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
409/UBDT-TTR 07/04/2020 V/v tham gia ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục
410/UBDT-KHTC 07/04/2020 V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 95/2016/TT-BTC
156/QĐ-UBDT 07/04/2020 Quyết định Thành lập Hội đồng thẩm định Đề cương dự án bảo vệ môi trường năm 2020 - 2021 (Viện Chiến lược và Chính sách DT, Học viện Dân tộc chủ trì)
158/QĐ-UBDT 07/04/2020 Quyết định Thành lập Hội đồng thẩm định Đề cương dự án bảo vệ môi trường năm 2020 - 2021 (Vụ Địa phương II chủ trì)
404/BC-UBDT 03/04/2020 Công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020