12:20 PM 10/01/2022  Lượt xem: 468
Căn cứ các văn bản liên quan và Biên bản họp Hội đồng thanh lý xe ô tô ngày 14/12/2021, Văn phòng Ủy ban Dân tộc thông báo như sau:

 06:40 PM 07/12/2021  Lượt xem: 929
Văn phòng Ủy ban Dân tộc đang chuẩn bị tổ chức đấu giá tài sản là Lô tài sản gồm 08 xe ô tô thanh lý. Văn phòng Ủy ban Dân tộc thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá lô tài sản trên như sau:

 05:02 PM 05/11/2021  Lượt xem: 5575
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.