07:01 PM 21/01/2021  Lượt xem: 109
Thực hiện quy định của Luật Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và các văn bản hướng dẫn có liên quan về xây dựng kế hoạch KH&CN hàng năm, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đề nghị các đồng chí Lãnh đạo UBDT, các cơ quan, đơn vị, cá nhân đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2022 và cho giai đoạn 2021-2025, tập trung theo định hướng sau:

 03:30 PM 18/01/2021  Lượt xem: 267
Căn cứ kết quả kiểm tra điều kiện và tiêu chuẩn của thí sinh đăng ký dự tuyển kỳ xét tuyển công chức của Ủy ban Dân tộc năm 2020 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ, Ủy ban Dân tộc thông báo như sau:

 01:02 AM 26/11/2020  Lượt xem: 1527
Danh mục văn bản liên quan Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020

 08:48 AM 08/11/2020  Lượt xem: 3381
Thực hiện các văn bản hướng dẫn về việc tổ chức lấy ý kiến với dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Dân tộc trân trọng giới thiệu 4 dự thảo văn kiện quan trọng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

 03:07 PM 06/11/2020  Lượt xem: 1093
Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của Ủy ban Dân tộc; các văn bản hướng dẫn về tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 về Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người” và ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải tại Tờ trình số 255/TTr-PC ngày 03/11/2020 của Vụ Pháp chế.