08:23 PM 06/10/2021  Lượt xem: 710
Ủy ban Dân tộc tổ chức tuyển kịch bản cho Dự án sản xuất phóng sự chuyên san có nội dung tuyên truyền tăng cường tình hữu nghị của cộng đồng các dân tộc thiểu số trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia năm 2021.

 05:00 PM 17/09/2021  Lượt xem: 2097
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

 04:44 PM 24/08/2021  Lượt xem: 1830
Trung tâm Thông tin xin trân trọng thông báo:

 02:00 PM 20/08/2021  Lượt xem: 3774
Căn cứ báo cáo của các địa phương về kết quả phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc đã tổng hợp danh sách thôn đặc biệt khó khăn để ban hành Quyết định phê duyệt làm cơ sở hoạch định, áp dụng, tổ chức thực hiện các chính sách có liên quan trong giai đoạn 2021-2025.