07:37 PM 06/10/2020  Lượt xem: 15996
Thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 02/10/2020 của Chính phủ về xây dựng, ban hành tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù. Ủy ban Dân tộc dự thảo Tờ trình và Quyết định về xây dựng tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù.

 07:05 PM 28/09/2020  Lượt xem: 15561
Căn cứ Quyết định số 501/QĐ-UBDT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành kế hoạch xét tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước năm 2020, Ủy ban Dân tộc thông báo kế hoạch xét tuyển công chức như sau:

 02:43 PM 18/08/2020  Lượt xem: 3576
Thực hiện Công văn số 1033/BTP-BTTP ngày 23/3/2020 của Bộ Tư pháp về việc triển khai chính thức Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, Vụ Kế hoạch - Tài chính đề nghị các đơn vị dự toán trực thuộc Ủy ban Dân tộc như sau:

 10:57 AM 05/08/2020  Lượt xem: 6456
Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc họp ngày 05/8/2020 về việc yêu cầu toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động Ủy ban Dân tộc công tác tại 349 Đội Cấn cài đặt ứng dụng Bluezone trên thiết bị di động của mình.

 12:00 AM 01/08/2020  Lượt xem: 2791
Thực hiện ý kiến Chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, Văn phòng Điều phối Chương trình 135 đã dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 5, Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg.

 10:06 AM 28/07/2020  Lượt xem: 3116
Học viện Dân tộc tuyển sinh hệ dự bị đại học năm học 2020 - 2021 với 35 chỉ tiêu; gồm đối tượng được xét tuyển và đối tượng được tuyển thẳng.

 02:49 PM 03/07/2020  Lượt xem: 5015
Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội (Kt-XH) của 53 dân tộc thiểu số (viết gọn là Điều tra 53 DTTS) thời điểm ngày 01/10/2019 được thực hiện theo Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 05/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng KT-XH của 53 DTTS và Quyết định số 593/QĐ-TCTK ngày 30/7/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án Điều tra 53 DTTS năm 2019. Đây là cuộc Điều tra lần thứ hai do Tổng cục Thống kê phối hợp với Ủy ban Dân tộc thực hiện. Một số kết quả chính của Điều tra 53 DTTS năm 2019 như sau: