09:31 AM 29/05/2023  Lượt xem: 4506
Tài liệu họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022

 05:27 PM 11/04/2023  Lượt xem: 27529
Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, Ủy ban Dân tộc đã triển khai xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung thay thế Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận Người có uy tín và chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

 09:07 PM 06/04/2023  Lượt xem: 3424
Vụ Tổng hợp (UBDT) thông báo giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện dự án điều tra cơ bản năm 2023 như sau: