09:22 AM 17/07/2018  Lượt xem: 43
Ngày 13/7/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì cuộc họp Lãnh đạo Ủy ban cho ý kiến về “Thông tư bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành”. Tham dự có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải; Hoàng Thị Hạnh; Lãnh đạo Vụ Pháp chế, Văn phòng Ủy ban.

 10:40 AM 16/07/2018  Lượt xem: 47
Ngày 13/7/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì cuộc hội ý Lãnh đạo Ủy ban về kết quả công tác chỉ đạo điều hành tuần 28 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần 29. Tham dự có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải, Hoàn Thị Hạnh; Lãnh đạo Vụ: Kế hoạch-Tài chính, Tổng hợp, Tổ chức Cán bộ, Chính sách Dân tộc, Địa phương I; Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban; Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng & Đảng ủy.

 10:12 AM 11/07/2018  Lượt xem: 38
Ngày 04/7/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì họp về việc mở mới đề tài khoa học cấp Bộ từ năm 2019. Tham dự có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Văn phòng Ủy ban, Vụ Tổng hợp, Vụ Kế hoạch -Tài chính, Vụ Chính sách Dân tộc, Văn phòng Chương trình CTDT/16-20.

 10:54 AM 09/07/2018  Lượt xem: 35
Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành tuần 27

 04:23 PM 03/07/2018  Lượt xem: 60
Thực hiện chương trình Kế hoạch công tác năm 2018, Ủy ban Dân tộc thành lập đoàn công tác đi kiểm tra nắm tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; công tác dân tộc và kết quả thực hiện các chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm 2018 tại tỉnh Đắk Nông. Đoàn công tác do đồng chí Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm trưởng đoàn; tham gia đoàn có lãnh đạo và chuyên viên các Vụ, đơn vị của Ủy ban Dân tộc: Vụ Địa phương II, Văn phòng Điều phối Chương trình 135, Văn phòng Ủy ban Dân tộc.

 03:31 PM 03/07/2018  Lượt xem: 44
Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành tuần 26

 04:20 PM 28/06/2018  Lượt xem: 57
Ngày 11/6/2018, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đã chủ trì Hội nghị công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2018 của Ủy ban Dân tộc (UBDT). Tham dự Hội nghị có lãnh đạo và chuyên viên theo dõi công tác cải cách hành chính của Vụ Tổ chức cán bộ (cơ quan Thường trực công tác CCHC của Ủy ban); đại diện lãnh đạo và chuyên viên theo dõi công tác cải cách hành chính của các vụ, đơn vị thuộc UBDT.