Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc họp về tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện chính sách

03:02 PM 22/04/2022 |   Lượt xem: 6953 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 616/TB-UBDT, ngày 22/4/2022 chi tiết xem tại đây