10:39 AM 03/11/2020  Lượt xem: 1035
Ủy ban Dân tộc xin trân trọng thông báo thời gian, địa điểm diễn ra vòng Chung kết Hội thi tìm hiểu chính sách pháp luật giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số khu vực Nam bộ, năm 2020. Cụ thể:

 02:41 PM 09/10/2020  Lượt xem: 4176
Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ, Quyết định phê duyệt và Đề án kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2025.

 07:37 PM 06/10/2020  Lượt xem: 4666
Thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 02/10/2020 của Chính phủ về xây dựng, ban hành tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù. Ủy ban Dân tộc dự thảo Tờ trình và Quyết định về xây dựng tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù.

 07:05 PM 28/09/2020  Lượt xem: 15090
Căn cứ Quyết định số 501/QĐ-UBDT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành kế hoạch xét tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước năm 2020, Ủy ban Dân tộc thông báo kế hoạch xét tuyển công chức như sau:

 02:43 PM 18/08/2020  Lượt xem: 2480
Thực hiện Công văn số 1033/BTP-BTTP ngày 23/3/2020 của Bộ Tư pháp về việc triển khai chính thức Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, Vụ Kế hoạch - Tài chính đề nghị các đơn vị dự toán trực thuộc Ủy ban Dân tộc như sau:

 10:57 AM 05/08/2020  Lượt xem: 5239
Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc họp ngày 05/8/2020 về việc yêu cầu toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động Ủy ban Dân tộc công tác tại 349 Đội Cấn cài đặt ứng dụng Bluezone trên thiết bị di động của mình.

 12:00 AM 01/08/2020  Lượt xem: 2518
Thực hiện ý kiến Chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, Văn phòng Điều phối Chương trình 135 đã dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 5, Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg.