09:14 PM 03/02/2024  Lượt xem: 3201
Thực hiện quy định của Luật Khoa học và Công nghệ (KH&CN), các văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN hàng năm và Thông tư số 01/2016/TT-UBDT ngày 12/10/2016 Quy định về quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, để phục vụ xây dựng kế hoạch KH&CN cấp Bộ năm 2025, Uỷ ban Dân tộc đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban, các cơ quan, đơn vị, cá nhân đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2025, cụ thể như sau:

 08:00 PM 29/12/2023  Lượt xem: 1820
Giấy mời số 2470/UBDT-VP ngày 29/12/2023 của Ủy ban Dân tộc (UBDT) về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.