08:18 PM 01/07/2021  Lượt xem: 5903
Thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”; Uỷ ban Dân tộc dự thảo Thông tư quy định về bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức.

 07:36 AM 08/06/2021  Lượt xem: 13177
Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 phê duyệt Danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

 02:35 PM 04/06/2021  Lượt xem: 4238
Hồ sơ xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025 kèm Công văn số 685/UBDT-DTTS ngày 02/6/2021 của Uỷ ban Dân tộc.

 06:33 PM 12/05/2021  Lượt xem: 9097
Ủy ban Dân tộc đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

 03:57 PM 07/05/2021  Lượt xem: 2791
Thực hiện Quyết định số 283/QĐ-UBDT ngày 06/5/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2022, Ủy ban Dân tộc thông báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn, chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2022 (Có danh mục nhiệm vụ kèm theo).