03:00 PM 23/04/2024  Lượt xem: 3217
Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-UBDT ngày 28/3/2024 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) về ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2024 và Quyết định số 244/QĐ-UBDT ngày 22/4/2024 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 179/QĐ-UBDT ngày 28/3/2024, UBDT thông báo tuyển dụng 13 chỉ tiêu công chức ngạch chuyên viên và tương đương, cụ thể như sau:

 09:14 PM 03/02/2024  Lượt xem: 3100
Thực hiện quy định của Luật Khoa học và Công nghệ (KH&CN), các văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN hàng năm và Thông tư số 01/2016/TT-UBDT ngày 12/10/2016 Quy định về quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, để phục vụ xây dựng kế hoạch KH&CN cấp Bộ năm 2025, Uỷ ban Dân tộc đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban, các cơ quan, đơn vị, cá nhân đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2025, cụ thể như sau:

 08:00 PM 29/12/2023  Lượt xem: 1718
Giấy mời số 2470/UBDT-VP ngày 29/12/2023 của Ủy ban Dân tộc (UBDT) về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.