05:00 PM 17/09/2021  Lượt xem: 760
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

 04:44 PM 24/08/2021  Lượt xem: 1637
Trung tâm Thông tin xin trân trọng thông báo:

 02:00 PM 20/08/2021  Lượt xem: 3368
Căn cứ báo cáo của các địa phương về kết quả phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc đã tổng hợp danh sách thôn đặc biệt khó khăn để ban hành Quyết định phê duyệt làm cơ sở hoạch định, áp dụng, tổ chức thực hiện các chính sách có liên quan trong giai đoạn 2021-2025.

 05:03 PM 01/08/2021  Lượt xem: 4057
Thời gian vừa qua có rất nhiều cuộc tấn công mạng vào các cơ quan nhà nước bằng nhiều hình thức khác nhau. Trung tâm Thông tin đã ghi nhận được nhiều cuộc tấn công mạng dưới hình thức gửi thư điện tử mạo danh, thư rác đến người dùng Thư điện tử của Ủy ban Dân tộc với một số nội dung như: yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, thông tin hộp thư, mật khẩu; gửi thông tin đến người dùng sai sự thật, xuyên tạc… và một số nội dung khác. Trung tâm Thông tin khuyến nghị người dùng một số nội dung sau:

 07:17 PM 12/07/2021  Lượt xem: 5539
Thực hiện các văn bản hướng dẫn, Ủy ban Dân tộc dự thảo "Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện".

 11:18 AM 12/07/2021  Lượt xem: 5383
Thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức, Ủy ban Dân tộc dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm lĩnh vực công tác dân tộc trong các cơ quan, tổ chức hành chính làm công tác dân tộc.