10:06 AM 28/07/2020  Lượt xem: 2640
Học viện Dân tộc tuyển sinh hệ dự bị đại học năm học 2020 - 2021 với 35 chỉ tiêu; gồm đối tượng được xét tuyển và đối tượng được tuyển thẳng.

 02:49 PM 03/07/2020  Lượt xem: 3683
Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội (Kt-XH) của 53 dân tộc thiểu số (viết gọn là Điều tra 53 DTTS) thời điểm ngày 01/10/2019 được thực hiện theo Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 05/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng KT-XH của 53 DTTS và Quyết định số 593/QĐ-TCTK ngày 30/7/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án Điều tra 53 DTTS năm 2019. Đây là cuộc Điều tra lần thứ hai do Tổng cục Thống kê phối hợp với Ủy ban Dân tộc thực hiện. Một số kết quả chính của Điều tra 53 DTTS năm 2019 như sau:

 02:45 PM 25/06/2020  Lượt xem: 2233
Văn phòng Ủy ban Dân tộc có kế hoạch tổ chức thực hiện kế hoạch lựa chọn chuyên gia tư vấn cá nhân theo Luật Đấu thầu, Gói thầu: Tư vấn cá nhân hỗ trợ UBDT thực hiện các hoạt động hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá, xây dựng báo cáo về các vấn đề liên quan đến DTTS và giới theo chức năng, nhiệm vụ của UBDT được quy định trong Văn kiện Chương trình; hỗ trợ cán bộ địa phương thực hiện các nội dung về DTTS, giới.

 12:31 PM 24/06/2020  Lượt xem: 1992
Văn phòng Ủy ban Dân tộc có kế hoạch tổ chức thực hiện kế hoạch lựa chọn chuyên gia tư vấn cá nhân theo Luật Đấu thầu, Gói thầu: Tư vấn cá nhân hỗ trợ Ủy ban Dân tộc lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tiểu Dự án phát triển sinh kế bền vững cho đồng bào DTTS - Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu (Dự án CIEM).

 08:47 PM 11/06/2020  Lượt xem: 2526
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban, Trung tâm Thông tin thông báo:

 10:47 AM 27/05/2020  Lượt xem: 8249
Thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; ngày 15/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-CP về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14, trong đó giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.

 03:39 PM 31/03/2020  Lượt xem: 3144
Vào hồi 14h30 ngày 27/3/2020, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã họp với các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo UBDT và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc UBDT, tiếp tục triển khai chủ trương quyết liệt của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.