03:10 PM 09/11/2022  Lượt xem: 6945
Cuộc thi do Bộ Tư pháp tổ chức, từ ngày 25/10 - 25/11/2022

 02:27 PM 20/10/2022  Lượt xem: 2904
Văn phòng Ủy ban Dân tộc tổ chức tuyển kịch bản cho sản xuất phim tài liệu, phim ngắn (tiểu phẩm) tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN).

 11:11 AM 19/10/2022  Lượt xem: 14666
Dự thảo Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc, nhằm thay thế Thông tư số 03/2019/TT-UBDT, ngày 25/12/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc

 11:04 AM 18/10/2022  Lượt xem: 2179
Căn cứ nhiệm vụ được giao thực hiện xuất bản và phát hành các ấn phẩm Đặc san: Chính sách dân tộc với đồng bào dân tộc thiểu số; Chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Đoàn kết và phát triển; Tạp chí Dân tộc kính mời các công ty có đủ năng lực, kinh nghiệm gửi báo giá: - Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT. - Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu.

 05:05 PM 30/08/2022  Lượt xem: 3943
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. Ủy ban Dân tộc dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác dân tộc (Thông tư thay thế Thông tư số 01/2019/TT-UBDT) để đăng tải lấy ý kiến các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Thông tư và ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan.