02:07 PM 03/05/2021  Lượt xem: 3418
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban, đề nghị Lãnh đạo các vụ, đơn vị quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động một số nội dung sau:

 10:30 AM 29/04/2021  Lượt xem: 13631
Hồ sơ chi tiết các địa phương gửi Ủy ban Dân tộc:

 08:43 AM 05/02/2021  Lượt xem: 1596
Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-UBDT ngày 04/02/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về việc phê duyệt kết quả xét tuyển công chức năm 2020 của UBDT theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; UBDT thông báo như sau:

 07:01 PM 21/01/2021  Lượt xem: 1920
Thực hiện quy định của Luật Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và các văn bản hướng dẫn có liên quan về xây dựng kế hoạch KH&CN hàng năm, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đề nghị các đồng chí Lãnh đạo UBDT, các cơ quan, đơn vị, cá nhân đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2022 và cho giai đoạn 2021-2025, tập trung theo định hướng sau:

 03:30 PM 18/01/2021  Lượt xem: 1178
Căn cứ kết quả kiểm tra điều kiện và tiêu chuẩn của thí sinh đăng ký dự tuyển kỳ xét tuyển công chức của Ủy ban Dân tộc năm 2020 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ, Ủy ban Dân tộc thông báo như sau: