LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ 18/02/2019 đến 22/02/2019)

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2
(18/2)

Thứ 3
(19/2)

Thứ 4
(20/2)

Thứ 5
(21/2)

Thứ 6
(22/2)

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

Vụ trưởng
Nguyễn Văn Nhuận
         
Phó Vụ trưởng
Nguyễn Huy Duẩn
         
Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Xô
         

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Mạnh Huấn

         

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

Vụ trưởng
Cầm Văn Thanh
       

 

Phó Vụ trưởng
Lý Bình Huy
         
Phó Vụ trưởng
Lù Thị Lai
         
Phó Vụ trưởng
Phạm Thúc Thủy
         

VỤ PHÁP CHẾ 

Vụ trưởng
Lý Anh Tuấn

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Phan Hồng Thủy

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Chí Tuấn

 

       

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Phó Vụ trưởng - Phụ trách
Hà Việt Quân

Họp Vụ và Họp Chi bộ Vụ HTQT

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Trần Nữ Ngọc Anh

Họp Vụ và Họp Chi bộ Vụ HTQT

Đi công tác Vĩnh Phúc

Đi công tác Vĩnh Phúc

Làm việc tại cơ quan

Họp tại Bộ Tư Pháp

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Bình

Họp Vụ và Họp Chi bộ Vụ HTQT

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

THANH TRA ỦY BAN

Chánh Thanh tra
Hoàng Đức Thành

 

 

 

 

 

Phó Chánh Thanh tra
Nghiêm Xuân Hán

 

 

 

 

 
Phó Chánh Thanh tra
Trần Phi Trường
         

Phó Chánh Thanh tra
Nguyễn Đình Vượng

 

 

 

   

VĂN PHÒNG ỦY BAN

Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

 

 

 

 

 

Phó Chánh Văn phòng
Mai Linh Nhâm

 

 

 

 

 

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Văn Thức

 

 

 

 

 

Phó Chánh Văn phòng
Ngô Quang Hải 

 

 

 

   

VỤ TỔNG HỢP 

Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan. Họp Vụ

Làm việc tại cơ quan. Họp Chi bộ

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan. Họp Vụ

Làm việc tại cơ quan. Họp Chi bộ

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Cao Thịnh
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan. Họp Vụ Làm việc tại cơ quan. Họp Chi bộ Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan. Họp Vụ

Làm việc tại cơ quan. Họp Chi bộ

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Vụ trưởng
Bùi Văn Lịch

Làm việc với Tổ thường trực xây dựng Đề án tổng thể đầu tư phát triển KT-XH vùng DTTS và MN, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021- 2030

Sáng: Báo cáo Bộ trưởng, CN dự thảo Đề án tổng thể đầu tư phát triển KT-XH vùng DTTS và MN, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021- 2030

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Tổ thường trực hoàn thiện dự thảo Đề án tổng thể đầu tư phát triển KT-XH vùng DTTS và MN, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021- 2030

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Báo cáo xin ý kiến Lãnh đạo Ủy ban Đề án tổng thể đầu tư phát triển KT-XH vùng DTTS và MN, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021- 2030

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên

 

 

 

 

 

VỤ TUYÊN TRUYỀN 

Vụ trưởng
Vũ Hữu Hoạt

 

 

 

   

 Phó Vụ trưởng
Đỗ Văn Đại

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

 

     

 

Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

 

       

VỤ ĐỊA PHƯƠNG I

Vụ trưởng
Nguyễn Quang Đức

 

   

 

 

Phó Vụ trưởng
Ma Thế Luận
         

Phó Vụ trưởng
Tráng A Dương

       

 

Phó Vụ trưởng
Phạm Thúy Hà
         

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

Sáng: Chủ trì họp giao ban.

Chiều: Làm việc tại Cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chỉ đạo xây dựng Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của đơn vị

Chỉ đạo xây dựng Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của đơn vị

Làm việc tại cơ quan

 Phó Vụ trưởng
Y Dẫn Êban

Sáng: Dự họp  giao ban.

Chiều:  Làm việc tại Cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Phạm Thị Phước An

Sáng: Dự họp giao ban.

Chiều: Làm việc tại Cơ quan

Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch Tổ chức phong trào thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2019 của Vụ

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chỉ đạo xây dưng báo cáo Kết quả công tác dân tộc tháng 02/ 2019 của khu vực và của đơn vị

Phó Vụ trưởng
Điểu Mưu

Sáng: Dự họp giao ban

Chiều:  Làm việc tại Cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Chỉ đạo tổng hợp tình hình vùng; việc thực hiện CSDT trên địa bàn

Chiều: Chủ trì họp phòng Địa bàn

Làm việc tại cơ quan

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III 

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

Chủ trì họp giao ban tuần

Dự họp trực tuyến do TT, PCN Lê Sơn  Hải chủ trì về báo cáo, tham mưu Lãnh đạo Ủy ban tổ chức Họp mặt tết cổ truyền Chôl Chnăm
Thmây năm 2019

Chỉ đạo hoàn thiện thủ tục đề nghị nâng lương trước thời hạn năm 2019

Chỉ đạo báo cáo công tác xây dựng Đảng tháng 02/2019

Chỉ đạo báo cáo tuần 08

Chỉ đạo hoàn thiện Thư chúc tết, Thư mời, xây dựng các kịch bản,
Kế hoạch dự toán kinh phí, các điều kiện tổ chức Họp mặt tết cổ truyền Chôl Chnăm
Thmây năm 2019

Làm việc tại cơ quan

 Phó Vụ trưởng
Lý Khon

Dự họp giao ban tuần

Phối hợp Ban Dân tộc Tp. Cần Thơ làm việc cụ thể với một số ngành liên quan chuẩn bị tổ chức Họp mặt tết cổ truyền Chôl Chnăm
Thmây năm 2019

Chỉ đạo các phòng chức năng dự thảo báo cáo công tác dân tộc tháng 02/2019

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Vụ trưởng
Nguyễn Thị Tư

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 Phó Vụ trưởng
Phạm Tuấn Mạnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Lưu Xuân Thủy

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135 

Chánh Văn phòng
 Võ Văn Bảy

 

 

 

 

 

Phó Chánh Văn phòng 
Đặng Tiến Hùng

 

 

 

   

Phó Chánh Văn phòng
 Nguyễn Thị Nga

         
Phó Chánh Văn phòng
Phạm Bình Sơn

 

       

HỌC VIỆN DÂN TỘC

Quyền Giám đốc
Trần Trung

- 8h00: Họp với TT, PCN Phan Văn Hùng về việc triển khai kế hoạch chi tiết nhiệm vụ công tác năm 2019 và Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018

- 14h00: Chủ trì Hội ý công tác tuần 08

- 8h30: Chủ trì họp về xây dựng Tạp chí Nghiên cứu dân tộc điện tử

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Cả ngày: Làm việc tại cơ quan

- 8h30: Chủ trì họp Đảng uỷ định kỳ; họp Liên tịch về công tác cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng viên chức

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Cả ngày: Dự họp tại Trường Đại học Vinh, Bộ GD&ĐT

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

- 8h00: Họp với TT, PCN Phan Văn Hùng về việc triển khai kế hoạch chi tiết nhiệm vụ công tác năm 2019 và Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018

- 14h00: Dự Hội ý công tác tuần 08

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- 14h00: Chủ trì họp rút kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động bồi dưỡng năm 2018 và triển khai hoạt động bồi dưỡng năm 2019

Cả ngày: Nghỉ phép

- 8h30: Dự họp Đảng uỷ định kỳ; họp Liên tịch về công tác cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng viên chức

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

- 8h30: Chủ trì họp Hội đồng xác định kết quả thực hiện định mức lao động của giảng viên

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

TRUNG TÂM THÔNG TIN 

Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà

Sáng: Họp giao ban CBCC

Chiều: Họp ban quản lý CNTT

Sáng: Họp triển khai đề án CNTT

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Lê Tuấn Hà

Sáng: Họp giao ban CBCC

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hải

Sáng: Họp giao ban CBCC

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Phó Giám đốc
Hồ Kim Hằng

Sáng: Họp giao ban CBCC

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

TẠP CHÍ DÂN TỘC

Tổng Biên tập
Nguyễn Quang Hải

Sáng: Chủ trì họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Chủ trì họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc với khối nội dung

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Việt Yến

Sáng: Dự họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Dự họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN 

Phó Tổng Biên tập Phụ trách
Lê Công Bình

 

 

 

 

 

Phó Tổng Biên tập
Nguyễn Văn Phong

 

 

 

 

 

Phó Tổng Biên tập
Bùi Thị Hạ

 

 

 

   

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Giám đốc
Bùi Thiện Lạc

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc (Trưởng, phó các đơn vị cùng dự)

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Giám đốc
Đặng Hà Lự

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giám đốc dự án ĐMT
Nguyễn Văn Thanh

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Phó Giám đốc
Trương Anh Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Lê Mạnh Dương

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Đỗ Anh Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Nguyễn Văn Viên

Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn

Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn