LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ 17/9/2018 đến 21/9/2018)

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2
(17/9)

Thứ 3
(18/9)

Thứ 4
(19/9)

Thứ 5
(20/9)

Thứ 6
(21/9)

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

Vụ trưởng
Nguyễn Văn Nhuận
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Nguyễn Huy Duẩn
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Xô

Giải quyết công việc

Đi công tác địa phương Đi công tác địa phương Đi công tác địa phương Đi công tác địa phương

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Mạnh Huấn

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

Vụ trưởng
Cầm Văn Thanh
         
Phó Vụ trưởng
Lý Bình Huy
         
Phó Vụ trưởng
Lù Thị Lai
         
Phó Vụ trưởng
Phạm Thúc Thủy
         

VỤ PHÁP CHẾ 

Vụ trưởng
Lý Anh Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phan Hồng Thủy

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Chí Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Phó Vụ trưởng - Phụ trách
Hà Việt Quân

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Họp nhóm Nhân quyền nhằm rà soát tình hình triển khai kế hoạch theo QĐ151/QĐ-UBDT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Nữ Ngọc Anh

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Họp nhóm Nhân quyền nhằm rà soát tình hình triển khai kế hoạch theo QĐ151/QĐ-UBDT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Bình

Đi công tác tại Trung Quốc

Đi công tác tại Trung Quốc

Đi công tác tại Trung Quốc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

THANH TRA (đang chờ cập nhật)

Chánh Thanh tra
Hoàng Đức Thành

 

 

 

 

 

Phó Tránh Thanh tra
Nghiêm Xuân Hán

 

 

 

 

 

Phó Tránh Thanh tra
Trần Phi Trường

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG

Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

10h30: Hội ý cấp ủy, Lãnh đạo Văn phòng

15h00: Tham dự cuộc làm việc của Bộ trưởng, Chủ nhiệm với Đoàn Công tác của ADB
Địa điểm: Phòng họp nhà D

8h00: Tham dự Bàn giao nhiệm vụ phụ trách các Vụ, đơn vị theo Quyết định số 553/QĐ-UBDT ngày 13/9/2018 giữa TT, PCN Nông Quốc Tuấn và TT, PCN Hoàng Thị Hạnh
Địa điểm: Phòng họp nhà D

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

9h30: Họp thông qua biên bản quyết toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Ủy ban năm 2017

Thành phần: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Phòng Kế toán - Tài vụ

14h30: Hội ý Chi ủy chi bộ
Địa điểm: Nhà B

Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
Mai Linh Nhâm

10h30: Hội ý cấp ủy, Lãnh đạo Văn phòng

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Văn Thức

10h30: Hội ý cấp ủy, Lãnh đạo Văn phòng

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

13h00: Tháp tùng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đi công tác tại tỉnh Điện Biên dự lễ trao học bổng quỹ Hạt giống Việt cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nghèo vượt khó, đạt thành tích cao năm học 2017 - 2018 của 10 tỉnh miền núi phía Bắc

16h00: Tháp tùng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đi công tác tại tỉnh Vĩnh Phúc dự Lễ khai mạc “Ngày hội VH,TT&DL các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ X năm 2018”

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

14h00: Đi công tác tại tỉnh Tuyên Quang dự Lễ Khai mạc Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Đình Vượng

10h30: Hội ý cấp ủy, Lãnh đạo Văn phòng

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

VỤ TỔNG HỢP 

Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá

Sáng: Tham dự Họp Lãnh đạo Ủy ban

Chiều: Họp Lãnh đạo Vụ Tổng hợp

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Họp chi bộ; Họp Vụ Tổng hợp

Sáng:  Tham dự Họp LĐUB

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp Lãnh đạo Vụ Tổng hợp

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Họp chi bộ; Họp Vụ Tổng hợp

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Cao Thịnh

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp Lãnh đạo Vụ Tổng hợp

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Họp chi bộ; Họp Vụ Tổng hợp Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ và cấp Quốc gia

Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp Lãnh đạo Vụ Tổng hợp

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Họp chi bộ; Họp Vụ Tổng hợp

Giải quyết công việc

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Vụ trưởng
Bùi Văn Lịch

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Dự họp hội ý Lãnh đạo Ủy ban

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ TUYÊN TRUYỀN 

Vụ trưởng
Vũ Hữu Hoạt

Sáng: Chủ trì hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Xây dựng dự thảo Đề án tiếp tục thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg

Sáng: Dự họp bàn giao nhiệm vụ phụ trách các Vụ, đơn vị theo Quyết định số 553/QĐ-UBDT ngày 13/9/2018

Chiều: Xây dựng dự thảo Đề án tiếp tục thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg

Xây dựng dự thảo Đề án tiếp tục thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg

Xây dựng dự thảo Đề án tiếp tục thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg

Xây dựng dự thảo Đề án tiếp tục thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg

 Phó Vụ trưởng
Đỗ Văn Đại

Đi công tác địa phương

Sáng: Dự họp bàn giao nhiệm vụ phụ trách các Vụ, đơn vị theo Quyết định số 553/QĐ-UBDT ngày 13/9/2018

Chều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Chuẩn bị nội dung xây dựng mô hình điểm tại Quỳ Châu, Nghệ An theo Quyết định 1163/QĐ-TTg

Sáng: Dự họp bàn giao nhiệm vụ phụ trách các Vụ, đơn vị theo Quyết định số 553/QĐ-UBDT ngày 13/9/2018

Chều: Giải quyết công việc

Chuẩn bị nội dung xây dựng mô hình điểm tại Quỳ Châu, Nghệ An theo Quyết định 1163/QĐ-TTg

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Dự họp bàn giao nhiệm vụ phụ trách các Vụ, đơn vị theo Quyết định số 553/QĐ-UBDT ngày 13/9/2018

Chều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ ĐỊA PHƯƠNG I

Vụ trưởng
Nguyễn Quang Đức

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

- Hội ý Lãnh đạo Vụ

-Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Ma Thế Luận
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

- Hội ý Lãnh đạo Vụ

-Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Tráng A Dương

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

- Hội ý Lãnh đạo Vụ

-Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Phạm Thúy Hà
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

- Hội ý Lãnh đạo Vụ

-Làm việc tại cơ quan

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

Sáng: Làm việc tại Cơ quan

Chiều: Chủ trì họp giao ban

Chỉ đạo xây dựng báo cáo chỉ đạo điều hành quý III, năm 2018

Làm việc tại cơ quan

Chỉ đạo báo cáo tuần 37

Làm việc tại cơ quan

 Phó Vụ trưởng
Y Dẫn Êban

Sáng: Làm việc tại Cơ quan

Chiều: Dự họp giao ban

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch QCDC năm 2018 của Vụ

Phó Vụ trưởng
Phạm Thị Phước An

Sáng: Làm việc tại Cơ quan

Chiều: Dự họp giao ban
 Chỉ đạo đề xuất Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc chủ trương  thăm hỏi, hỗ trợ các hộ đồng bào DTTS nghèo bị thiệt hại về người, nhà ở và tài sản do thiên tai tại các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Khánh Hòa Chỉ đao xây dựng báo cáo sơ kết công tác dân tộc quý III của Vụ và Khu vực Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng
Điểu Mưu

Sáng: Làm việc tại Cơ quan

Chiều: Dự họp giao ban

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III 

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

Sáng: Chủ trì họp giao ban tuần

Chiều: Giải quyết công việc

Chỉ đạo hoàn thiện báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ Qúy III/2018

Chỉ đạo hoàn thiện báo cáo công tác dân tộc quý III/2018

Sáng: Chỉ đạo báo cáo tuần 38

Chiều: Chỉ đạo hoàn thiện báo cáo công tác xây dựng đảng 9 tháng đầu năm 2018

Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch  Kế hoạch phục vụ LĐUB (hoặc ủy quyền cho Vụ Địa phương III) tổ chức thăm, chúc mừng và tặng quà nhân dịp lễ Sen Đôn Ta năm 2018 của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ

 Phó Vụ trưởng
Lý Khon

Nghỉ phép năm

Nghỉ phép năm

Chỉ đạo Phòng Địa bàn hoàn thiện báo cáo công tác dân tộc quý III/2018

Chỉ đạo góp ý Thông tư quy định chế độ BC thống kê công tác dân tộc

Giải quyết công việc

VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Vụ trưởng
Nguyễn Thị Tư

Đi công tác Lai Châu & Lào Cai

Đi công tác Lai Châu & Lào Cai

Đi công tác Lai Châu & Lào Cai

Đi công tác Lai Châu & Lào Cai

Đi công tác Lai Châu & Lào Cai

 Phó Vụ trưởng
Phạm Tuấn Mạnh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Lưu Xuân Thủy

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135 

Chánh Văn phòng
 Võ Văn Bảy

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng 
Đặng Tiến Hùng

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng
 Nguyễn Thị Nga

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Chánh Văn phòng
Phạm Bình Sơn
Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

HỌC VIỆN DÂN TỘC

Quyền Giám đốc
Trần Trung

- 8h30: Chủ trì Hội ý công tác tuần 38 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

- 14h00: Dự họp Thường trực Hội đồng KH&CN của UBDT tại 80 Phan Đình Phùng

- 8h30: Dự Hội thảo quốc gia về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục VN tại ĐHQG HN (144 Xuân Thuỷ)

- 14h00: Dự Hội thảo khoa học quốc tế về giáo dục toán học tại ĐH Sư phạm Hà Nội

- 8h30: Chủ trì họp Đảng ủy (mở rộng) định kỳ tháng 9/2018 tại Hội trường tầng 3 nhà A

- 14h00: Chủ trì buổi sinh hoạt chuyên môn với PGS.TS Nguyễn Văn Chính, ĐHQG HN tại Hội trường tầng 3 nhà A

- 8h00: Chủ trì họp với Vụ TCCB, Vụ KH-TC về triển khai Đề án 771 giai đoạn 2018-2025 tại 80 Phan Đình Phùng

- 14h00: Chủ trì họp kiểm tra hồ sơ kết thúc 2 Đề tài KH&CN cấp quốc gia CTDT.02.16/16-20, CTDT.06.16/16-20 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

- 8h30: Chủ trì buổi sinh hoạt chuyên môn với PGS.TS Vũ Mạnh Lợi, Viện Hàn lâm KHXH VN tại Hội trường tầng 3 nhà A

- Chiều: Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

 - 8h30: Dự Hội ý công tác tuần 38 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

- 14h00: Chủ trì buổi sinh hoạt chuyên môn, góp ý bài giảng cho giảng viên tại Giảng đường nhà C

Cả ngày: Nghỉ phép tại Hà Nội

- 8h30: Dự họp Đảng ủy (mở rộng) định kỳ tháng 9/2018 tại Hội trường tầng 3 nhà A

- 16h00: Dự buổi làm việc của BT, CN UBDT với Giám đốc Thực hành phát triển xã hội vùng Đông Á - Thái Bình Dương, NHTG (World Bank) tại 80 Phan Đình Phùng

 - 8h00: Dự họp với Vụ TCCB, Vụ KH-TC về triển khai Đề án 771 giai đoạn 2018-2025 tại 80 Phan Đình Phùng

- 14h00: Dự họp kiểm tra hồ sơ kết thúc 2 Đề tài KH&CN cấp quốc gia CTDT.02.16/16-20, CTDT.06.16/16-20 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

- 8h30: Làm việc với TT Thông tin-Thư viện HVDT về việc nâng cấp Cổng Thông tin điện tử HVDT tại Phòng làm việc

- 14h00: Chủ trì họp Tổ kiểm tra chuyên môn các Khoa tại Phòng họp tầng 2 nhà A

TRUNG TÂM THÔNG TIN 

Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà

- Sáng: Chủ trì giao ban TT

- Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Lê Tuấn Hà

- Sáng: Họp giao ban TT

- Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hải

- Sáng: Họp giao ban TT

- Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Giám đốc
Hồ Kim Hằng

- Sáng: Họp giao ban TT

- Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

TẠP CHÍ DÂN TỘC

Tổng Biên tập
Nguyễn Quang Hải

Sáng: Chủ trì họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Chủ trì họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Giải quyết công việc

Sáng: Làm việc với phòng Biên tập - Phóng viên;

Chiều:  Giải quyết công việc

Sáng: Làm việc với khối nội dung

Chiều:  Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Việt Yến

Sáng: Dự họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Dự họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN 

Phó Tổng Biên tập Phụ trách
Lê Công Bình

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Nguyễn Văn Phong

Giải quyết công việc

Sáng: Họp Giao ban Báo chí TW.

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Bùi Thị Hạ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Giám đốc
Bùi Thiện Lạc

 

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc (Trưởng, phó các đơn vị cùng dự)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Giám đốc
Đặng Hà Lự

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giám đốc dự án ĐMT
Nguyễn Văn Thanh

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Phó Giám đốc
Trương Anh Tuấn

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Lê Mạnh Dương

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Đỗ Anh Tuấn

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Nguyễn Văn Viên

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn