Thủ trưởng các Cơ quan làm công tác dân tộc qua các thời kỳ

03:49 PM 31/10/2015 |   Lượt xem: 35042 |   In bài viết | 

Đồng chí Hoàng Văn Phùng

Sinh năm 1909, Dân tộc Tày

Giám đốc Nha Dân tộc thiểu số (1946)

Đồng chí Hoàng Quốc Việt

Sinh năm 1905, Dân tộc Kinh

Phụ trách và chỉ đạo Tổ nghiên cứu dân tộc

thuộc Ban Mặt trận-Dân vận Trung ương (1947)

Đồng chí Bùi San

Sinh năm 1914, Dân tộc Kinh

Trưởng Tiểu ban Dân tộc Trung ương trong

Ban Nội chính thuộc Thủ tướng Chính phủ

(1955 - 1959)

Đồng chí Chu Văn Tấn

Sinh năm 1910, Dân tộc Nùng

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Quốc Hội

(Từ khóa II đến khóa VI, 1959 – 1976);

Trưởng Ban Dân tộc Trung ương,

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ

(1959 - 1960)

Đồng chí Lê Quảng Ba

Sinh năm 1915, Dân tộc Tày

Trưởng ban Dân tộc Trung ương,

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ

(1960 - 1976)

Đồng chí Vũ Lập

Sinh năm 1924, Dân tộc Tày

Trưởng ban Dân tộc Trung ương,

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ

(1976 - 1979)

Đồng chí Hoàng Văn Kiểu

Sinh năm 1921, Dân tộc Tày

Trưởng Ban Dân tộc Trung ương,

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ

(1979 - 1982)

Đồng chí Hoàng Trường Minh

Sinh năm 1922, Dân tộc Tày

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa VII,

Trưởng Ban Dân tộc Trung ương

(1982 - 1989)

Đồng chí Đàm Quang Trung

Sinh năm 1921, Dân tộc Tày

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa VIII

(1987 - 1992)

Đồng chí Nông Đức Mạnh

Sinh năm 1940, Dân tộc Tày

Trưởng ban Dân tộc Trung ương

(1989 - 1992)

Đồng chí Hoàng Đức Nghi

Sinh năm 1940, Dân tộc Tày

Bộ trưởng, Chủ nhiệm

Văn phòng Miền núi và Dân tộc (1990 - 1992);

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi

(1992 - 2002)

Đồng chí Ksor Phước

Sinh năm 1954, Dân tộc Gia rai

Bộ trưởng, Chủ nhiệm

Ủy ban Dân tộc Chính phủ (2002 – 2007);

Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội khóa XII

(2007 - 2011)

Đồng chí Giàng Seo Phử

Sinh năm 1951, Dân tộc Mông

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Chính phủ (2007 - Tháng 4/2016)
 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến

Sinh năm 1962, Dân tộc Sán Dìu

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ
 
(Tháng 4/2016 - đến nay)

Ban biên tập (Ủy ban Dân tộc)