Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ III, năm 2019

04:33 PM 05/04/2019 |   Lượt xem: 1883 |   In bài viết | 

Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các DTTS (nguồn: vinhphuc.gov.vn)

Ngày 18 tháng 03 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đã ký ban hành Quyết định số 798/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ III, năm 2019.

Theo đó, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ III, năm 2019 do ông Vũ Chí Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban; ông Hoàng Minh Ái, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh làm Phó Trưởng ban Thường trực, ông Vũ Văn Bằng, Phó Chỉ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh làm Phó trưởng ban và đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố vùng dân tộc và miền núi tham gia thành viên Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội; thành lập Ban tổ chức Đại hội; thành lập các tiểu ban giúp việc Ban chỉ đạo; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong công tác chuẩn bị và tổ chức triển khai Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ III, năm 2019 theo yêu cầu.

Ban Dân tộc tỉnh là Cơ quan thường trực giúp Ban Chỉ đạo chỉ đạo việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ III, năm 2019; chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố liên quan tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội của tỉnh; Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội về kết quả Đại hội và thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công./.

(bandantoc.vinhphuc.gov.vn)

Từ khóa
Tin khác