Thanh tra Ủy ban Dân tộc

10:55 AM 21/12/2015 |   Lượt xem: 5532 |   In bài viết | 

Tên đơn vị: Thanh tra Ủy ban Dân tộc
Địa chỉ: Số 80 Phan Đình Phùng, Hà Nội
Điện thoại:
024 37336853
Emailthanhtraubdt@cema.gov.vn

Quyết định số 263/QĐ-UBDT ngày 24/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Ủy ban Dân tộc

 

Hoàng Đức Thành
Chánh Thanh tra

                  (Xin bổ sung ảnh sau)

                   Xin bổ sung ảnh sau)

Nghiêm Xuân Hán
Phó Chánh Thanh tra

Nguyễn Đình Vượng
Phó Chánh Thanh tra

Trần Phi Trường
Phó Chánh Thanh tra
 

Vũ Mạnh Trường
Trưởng phòng 
Nghiệp vụ 1

Lý Trường Yên
Trưởng phòng 
Nghiệp vụ 2

 

Phạm Văn Kê
Trưởng phòng 
Nghiệp vụ 4
 
 Chử Văn Thung
Phó Trưởng phòng 
Nghiệp vụ 1

Nguyễn Xuân Chính
Phó Trưởng phòng 
Nghiệp vụ 2

Nguyễn Thanh Hải
Phó Trưởng phòng 
Nghiệp vụ 3

Nguyễn Thị Phượng
Phó Trưởng phòng 
Nghiệp vụ 4