Khẩn trương ban hành 24 văn bản quy định chi tiết 8 Luật

02:08 PM 28/09/2016 |   Lượt xem: 1847 |   In bài viết | 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thiện Nghị định của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Tài Chính; Thông tin và Truyền thông; Quốc phòng; Y tế; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải trực tiếp chỉ đạo việc soạn thảo, khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 6 văn bản nợ đọng trước ngày 15/10/2016 (gồm: Nghị định của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Phương án ứng cứu thảm họa thông tin quốc gia; Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng; Nghị định của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công dân và viên chức quốc phòng tại ngũ, thôi phục vụ tại ngũ; thôi phục vụ trong Quân đội; quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Nghị định của Chính phủ quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở, điều kiện thực hiện nhiệm vụ, nâng lương đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng) và 18 văn bản quy định chi tiết thi hành 5 luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2017 (Luật Kế toán, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Phí và lệ phí, Luật Báo chí, Luật Dược) trước ngày 15/11/2016.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu sau thời điểm trên, Bộ trưởng nào không hoàn thành nhiệm vụ sẽ phải chịu trách nhiệm trước Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc soạn thảo, trình các văn bản; tập trung nguồn lực, ưu tiên thẩm định, có văn bản thẩm định trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự thảo văn bản.

Văn phòng Chính phủ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ trì soạn thảo trong việc soạn thảo, xử lý kịp thời các vướng mắc; tập trung thẩm tra, hoàn tất các thủ tục trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành văn bản./.

Theo: Minh Duyên (chinhphu.vn)