Đoàn công tác của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu

09:49 AM 27/08/2022 |   Lượt xem: 5164 |   In bài viết | 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh nhấn mạnh Lai Châu đặt quyết tâm cao trong việc giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Đoàn kiểm tra chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Cao Huy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra trình bày dự thảo Báo cáo của Đoàn về kết quả kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu đóng góp ý kiến làm rõ những kết quả đã đạt được, đồng thời thẳng thắn phân tích nguyên nhân, hạn chế và định hướng khắc phục tồn tại, khó khăn trong thời gian tới; nêu đề xuất, kiến nghị đối với Trung ương, nhất là về mặt cơ chế, chính sách liên quan đến liên kết vùng, chính sách tinh giản biên chế trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, chính sách bảo hiểm y tế…

Dự thảo Báo cáo của Đoàn kiểm tra và các ý kiến phát biểu đều cho thấy Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sớm hoàn thành việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết với nhiều cách làm mới, linh hoạt, có tính sáng tạo; xây dựng và ban hành các nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, kết luận, kế hoạch đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, bảo đảm khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của tỉnh.

Công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp. Tính đến hết tháng 6/2021, toàn tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết.

Các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết đại hội và các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của cấp ủy các cấp.

Đến nay, việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình hành động số 09-CTr/TW có chuyển biến tích cực. Kinh tế phục hồi và phát triển, nhiều chỉ tiêu đạt khá; văn hóa, xã hội được quan tâm và có bước phát triển.

Các hoạt động chăm sóc sức khỏe của Nhân dân, giáo dục và đào tạo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, đạt kết quả tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân các dân tộc được nâng lên.

Tỉnh Lai Châu coi trọng việc tổ chức kiểm tra, giám sát, khảo sát, đôn đốc việc nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết; chú trọng tiến hành sơ kết việc tổ chức thực hiện Nghị quyết; kịp thời chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện; chấn chỉnh, xử lý những địa phương, đơn vị thực hiện thiếu nghiêm túc, vi phạm để Nghị quyết được triển khai kịp thời, đồng bộ và hiệu quả; đồng thời phát hiện cách làm hay, hiệu quả để nhân rộng, biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích trong nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Đoàn kiểm tra số 547 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết ở một số ít địa phương, cơ quan, đơn vị còn bộc lộ hạn chế như nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền còn có mặt chưa thực sự đổi mới, ít sáng tạo; sự phối hợp giữa các cơ quan, các lực lượng làm công tác tuyên truyền ở một số nơi thiếu chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả chưa cao.

Việc kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết còn ít; chưa có nhiều khảo sát, đánh giá hiệu quả tuyên truyền để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp.

Việc thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết hiệu quả chưa cao: Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội ở một số địa bàn còn thiếu, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển; cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục, chất lượng giáo dục còn hạn chế; phát triển nguồn nhân lực tại chỗ và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao một số lĩnh vực rất khó khăn, nhất là lĩnh vực y tế. Giảm nghèo chưa bền vững, tỉ lệ hộ tái nghèo còn cao.

Dự thảo Báo cáo cũng chỉ ra nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân khách quan là địa bàn tỉnh rộng, địa hình chia cắt phức tạp; hạ tầng và các điều kiện phát triển kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn; tỉ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, chiếm trên 85% dân số của tỉnh… Đặc biệt, tỉnh gặp nhiều khó khăn trong việc tuyển dụng giáo viên và nhân lực trong lĩnh vực y tế, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nguyên nhân chủ quan là một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chưa phát huy tốt ý thức, trách nhiệm, vai trò trong quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình; năng lực, trình độ của một số cán bộ, công chức, viên chức và chất lượng tham mưu một số mặt công tác chưa đáp ứng yêu cầu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đánh giá cao việc Tỉnh ủy Lai Châu thực hiện nghiêm túc Quyết định 547 của Bộ Chính trị, chuẩn bị báo cáo theo đề cương, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu cho Đoàn kiểm tra.

Trong tất cả các cuộc kiểm tra, thành phần theo yêu cầu đều tham dự đầy đủ, thể hiện sự cầu thị, nghiêm túc trong việc đánh giá thực chất tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng tại địa phương.

Phó Thủ tướng đánh giá, trong tất cả các cuộc kiểm tra, thành phần theo yêu cầu đều tham dự đầy đủ, thể hiện sự cầu thị, nghiêm túc của tỉnh Lai Châu

Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá Tỉnh ủy Lai Châu đã chủ động nghiên cứu dự thảo Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII để xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bám sát mục tiêu, yêu cầu của Trung ương, phù hợp với thực tiễn của địa phương; phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách các Đảng bộ trực thuộc, phân công lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt đảng bộ các xã, phường, thị trấn nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt các Đảng bộ, chi bộ cơ sở; biên dịch các nội dung của Nghị quyết sang tiếng dân tộc để đăng phát trên hệ thống đài phát thanh, truyền hình, báo chí của tỉnh...

Tỉnh ủy Lai Châu đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai nhanh chóng nội dung của Nghị quyết trên tất cả các lĩnh vực, từ phát triển kinh tế-xã hội đến bảo đảm an ninh-quốc phòng và đối ngoại. Sau hơn 1 năm triển khai Nghị quyết, Lai Châu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, trong đó tỉnh đã có 13/55 chỉ tiêu thành phần đạt mục tiêu đề ra; có 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022; duy trì tốc độ tăng trưởng dương trong năm 2021, đạt mức tăng trưởng 9,15% trong 6 tháng đầu năm 2022, thuộc nhóm 15 địa phương có mức tăng trưởng cao nhất cả nước.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu tập trung phân tích, làm rõ những nguyên nhân khách quan, chủ quan để khắc phục những tồn tại, hạn chế như đã nêu trong dự thảo kết luận của Đoàn kiểm tra, phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu đã đề ra.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh Lai Châu đặt quyết tâm cao trong việc giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; nhấn mạnh sự khác biệt nằm ở sự vào cuộc quyết liệt vì cùng một mặt bằng thể chế, vẫn có bộ, cơ quan và địa phương đạt tỉ lệ giải ngân tốt.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra để hoàn thiện dự thảo Báo cáo của Đoàn kiểm tra, trình Bộ Chính trị.

(chinhphu.vn)