Vụ Hợp tác Quốc tế

10:48 AM 21/12/2015 |   Lượt xem: 6024 |   In bài viết | 

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

 
Hà Việt Quân
Vụ trưởng
 
     

Hoàng Văn Bình
Phó Vụ trưởng 

 
 
Trần Chi Mai
Phó Vụ trưởng

 

Quyết định số 251/QĐ-UBDT ngày 16/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác Quốc tế

(Thông tin được cập nhật đến ngày 17/02/2020, khi có sự thay đổi, đề nghị gửi về: banbientap@cema.gov.vn)