Vụ Hợp tác Quốc tế

10:48 AM 21/12/2015 |   Lượt xem: 5515 |   In bài viết | 

Tên đơn vị: Vụ Hợp tác Quốc tế

Địa chỉ: Số 141, Hoàng Hoa Thám, Hà Nội

Điện thoại: 024 38438713

Emailhtqt@cema.gov.vn

Quyết định số 251/QĐ-UBDT ngày 16/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác Quốc tế

 

 

Hoàng Văn Bình
Phó Vụ trưởng 

Hà Việt Quân
Phó Vụ trưởng phụ trách vụ
Trần Nữ Ngọc Anh
Phó Vụ trưởng