Vụ Kế hoạch - Tài chính

12:00 AM 30/01/2021 |   Lượt xem: 15279 |   In bài viết | 

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Nguyễn Mạnh Huấn
Vụ trưởng
     
Trương Thị Bích Hạnh
Phó Vụ trưởng
Đinh Thanh Huyền
Phó Vụ trưởng

 

Quyết định số 225/QĐ-UBDT ngày 04/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính

- - - - - - - -

Các đảng viên Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính tại Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, ngày 26/8/2022