Vụ Tổ chức cán bộ

12:00 AM 28/01/2021 |   Lượt xem: 14154 |   In bài viết | 

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

   
  Cầm Văn Thanh
Vụ trưởng 
 
     

Lý Bình Huy
Phó Vụ trưởng 

Lù Thị Lai
Phó Vụ trưởng 

Phạm Thúc Thủy
Phó Vụ trưởng 
     
 
   
     

 

Quyết định số 206/QĐ-UBDT ngày 24/4/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ