Góp ý hoàn thiện Quy chế làm việc của Tổ công tác Chương trình mục tiêu quốc gia DTTS và miền núi

03:05 PM 21/04/2022 |   Lượt xem: 1993 |   In bài viết | 

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG, Tổ trưởng Tổ công tác về Chương trình MTQG DTTS và miền núi dự và chủ trì phiên họp

Tổ công tác về Chương trình MTQG DTTS và miền núi được thành lập theo Quyết định số 170/QĐ-UBDT ngày 18/3/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT. Theo đó, Tổ công tác gồm 32 thành viên, do Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh làm Tổ trưởng; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông làm Tổ phó; Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG DTTS và miền núi Hà Việt Quân là thành viên Thường trực. Các thành viên Tổ công tác là lãnh đạo các bộ, ngành liên quan; lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc các bộ, ngành; lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG DTTS và miền núi và lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc UBDT.

Dự thảo Quy chế hoạt động của Tổ công tác quy định về nguyên tắc làm việc, trách nhiệm, chế độ làm việc, quan hệ phối hợp công tác của Tổ công tác. Nhiệm vụ trọng tâm của Tổ công tác năm 2022 là tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, của Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG. Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống cơ chế chính sách hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của chương trình trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chỉ đạo các hoạt động thông tin, truyền thông phục vụ triển khai thực hiện Chương trình MTQG DTTS và miền núi. Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, tập huấn thực hiện Chương trình MTQG DTTS và miền núi ở các cấp; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình. Xây dựng Đề án chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện Chương trình. Tổng hợp và trình Ban Chỉ đạo Trung ương phê duyệt các địa phương thực hiện chỉ đạo điểm để rút kinh nghiệm triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án và nội dung của Chương trình MTQG DTTS và miền núi…

Ông Hà Việt Quân, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG DTTS và miền núi, Thường trực Tổ công tác trình bầy tóm tắt dự thảo Quy chế làm việc và Chương trình công tác năm 2022 của Tổ công tác

Tại cuộc họp, các thành viên Tổ công tác cơ bản nhất trí với dự thảo Quy chế và Chương trình công tác. Cho ý kiến cụ thể về các nội dung của Quy chế và Chương trình công tác năm 2022, các thành viên Tổ công tác cho rằng, Quy chế cần quy định rõ ràng, phù hợp với thực tiễn, đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ của các thành viên và theo tinh thần chỉ đạo chung của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh, Tổ trưởng Tổ công tác cho biết: Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG DTTS và miền núi, việc xây dựng quy chế làm việc của Tổ công tác, tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG là rất quan trọng. Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho rằng, Quy chế làm việc cần bao quát được toàn diện tất cả các nhiệm vụ, vai trò của Tổ công tác, từng thành viên trong Tổ công tác và mối quan hệ phối hợp; Chương trình công tác cần được xây dựng khoa học, sát thực tiễn.

Quang cảnh cuộc họp

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh cảm ơn các thành viên Tổ công tác đã đóng góp ý kiến hoàn thiện Quy chế làm việc, Chương trình công tác. Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG DTTS và miền núi tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác ngay trong tháng 4/2022. Theo chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, việc hoàn thiện Quy chế làm việc, Chương trình công tác trên tinh thần cụ thế hóa các nhiệm vụ, chế độ thông tin báo cáo, chế độ hội họp, mối quan hệ công tác, công tác kiểm tra, giám sát… Đặc biệt, việc phân công nhiệm vụ các thành viên đảm bảo phù hợp với chức năng nhiệm vụ, phạm vi địa bàn phụ trách, đảm bảo tính liên thông, thống nhất với các Chương trình MTQG khác.

Việt Cường