Thư chúc mừng năm mới của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

09:06 PM 31/01/2022 |   Lượt xem: 2260 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh

Các đồng chí thân mến!

Năm 2021, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức rất lớn do dịch Covid-19 gây ra; dưới dự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Nền kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, tăng trưởng GDP đạt mức 2,58%; trở thành nền kinh tế có sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Cùng với sự phát triển chung của đất nước, vùng dân tộc thiểu số và miền núi cũng có bước phát triển rất đáng khích lệ; Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số không ngừng được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; niềm tin của đồng bào với Đảng và Nhà nước được tăng cường, củng cố.

Trong năm 2021, lĩnh vực công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo tiền đề cho một giai đoạn phát triển mới vùng DTTS và miền núi, mang tính toàn diện và bền vững.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 65-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc đã cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch công tác để triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Bên cạnh việc tổ chức tổng kết chương trình, chính sách dân tộc giai đoạn 2016 - 2020, tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách hiện hành; Ủy ban Dân tộc đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo lộ trình và tiến độ đề ra.

Những kết quả đạt được trong năm 2021 có ý nghĩa quan trọng và là động lực mạnh mẽ để công tác dân tộc bước vào năm 2022 với một tâm thế mới, quyết tâm mới. Tuy nhiên chúng ta cũng nhìn nhận rõ và khắc phục hiệu quả những bất cập, hạn chế trong công tác dân tộc; không ít khó khăn, thách thức vẫn còn hiện hữu ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi để nỗ lực, phấn đấu, xây dựng tinh thần “phụng sự và cống hiến” nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi; cùng với đồng bào cả nước xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Đất nước đang bước vào Xuân với nhiều thời cơ và vận hội mới. Tôi tin tưởng rằng, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc sẽ tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết; Đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Cùng phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước đổi mới, mừng Xuân Nhâm Dần, một lần nữa tôi xin chúc toàn thể các đồng chí và gia đình cùng đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước dồi dào sức khỏe, an lành và hạnh phúc.

Năm mới thắng lợi mới!

 

HẦU A LỀNH
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc