Một thắng lợi vẻ vang

07:36 AM 21/12/2015 |   Lượt xem: 1954 |   In bài viết | 

"Ba huyện Hoà An, Hạ Lang, Quảng Uyên đã căn bản xoá xong nạn mù chữ. Thế là tỉnh Cao Bằng đã có năm huyện và miền núi đã có mười huyện, toàn huyện xoá xong nạn mù chữ". (Tin các báo).

Đó là một thắng lợi bước đầu rất vẻ vang trên mặt trận văn hoá của nhân dân ta.

Nhớ lại ngày phong trào Việt Minh mới bắt đầu, ở Cao Bằng các em Mán đi chăn trâu, các chị Thổ đi lấy rau lợn, ai cũng mang theo một quyển vở nhỏ xíu để học chữ quốc ngữ. Có những anh em Trại đi xa chín, mười cây số học được một ít chữ cái, về dạy cho bà con trong xóm. Dạy hết lại đi học thêm, về dạy nữa. Dù ở nơi hang cùng núi hẻm, nhà nào cũng có vài quyển vở nhỏ và vài cây bút chì giấu kín trên mái nhà, tối đến thì lấy ra học. Phải giấu kín, vì bọn mật thám Pháp, mật thám Nhật và mật thám nguỵ tò mò khắp nơi, thấy ai học, thì chúng cho là Việt Minh và chúng bắt.

Kháng chiến thắng lợi, hoà bình trở lại vừa được ít năm, mà miền núi đã có những huyện xoá xong nạn mù chữ (đó là chưa kể những thôn, những xã lẻ tẻ). Hơn nữa, đã có những đồng bào thiểu số thi đỗ kỹ sư, bác sĩ. Đó là một thắng lợi vẻ vang, nó góp phần vào thắng lợi chung về cách mạng văn hoá của nhân dân ta.

Năm 1940 là năm "toàn thịnh" dưới chế độ thực dân Pháp, mà cả Đông Dương chỉ có:

Các trường tiểu học và trung học

400.000 học trò.

các trường cấp III

500 học trò.

các trường đại học

580 học trò,

Hiện nay riêng miền Bắc ta có:

 

các trường phổ thông, hơn

 2.872.000 học trò,

các trường trung cấp chuyên nghiệp

32.000 học trò,

các trường cấp III

27.800 học trò,

các trường cao đẳng

 11.400 học trò,

đi học ở các nước bạn

 3.000 học trò.

Các lớp, các trường bổ túc văn hoá thì ở các cơ quan, nhà máy, công trường, hợp tác xã... đâu đâu cũng có. Tính bình quân, cứ 6 người dân thì có một người đi học.

Về mặt văn hoá, thì dù ai mù quáng đến mấy cũng phải thấy rằng chế độ xã hội chủ nghĩa của ta đã thắng lợi vẻ vang.

Chúng ta có quyền tự hào, nhưng chúng ta không được tự mãn. Đảng, Chính phủ, Đoàn Thanh niên Lao động và nhân dân ta còn phải cố gắng nhiều hơn nữa, đẩy mạnh phong trào cách mạng văn hoá lên cao hơn và rộng khắp hơn nữa để thu nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa.

Viết thêm - Nhân bài viết này, tôi mạn phép thay mặt đồng bào gửi lời khen ngợi những anh chị em giáo viên đã xung phong lên công tác ở miền núi.

(Hồ Chí Minh toàn tập, t. 10, tr. 217 - 218.)