Đề cương Báo cáo kết quả phát triển KT-XH vùng DTTS giai đoạn 2016-2018

03:52 PM 18/03/2019 |   Lượt xem: 3525 |   In bài viết | 

Căn cứ Nghị quyết số 74/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV về việc giao Chính phủ xây dựng Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển Kt-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. 

Ủy ban Dân tộc trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng báo cáo và cung cấp thông tin với những nội dung theo đề cương kèm theo.

Chi tiết Công văn: xem tại đây