Dự thảo: Nghị định về Đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, tạo nguồn và phát huy đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số

04:17 PM 16/09/2019 |   Lượt xem: 49235 |   In bài viết | 

Thực hiện nhiệm vụ được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giao xây dựng Nghị định về "Đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, tạo nguồn và phát huy đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số".

Vụ Tổ chức Cán bộ đăng tải dự thảo Tờ trình và Nghị định để xin ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân.

Dự thảo Tờ trình: xem tại đây 

Dự thảo Nghị định: xem tại đây 

Trân trọng.