Tài liệu phục vụ cuộc họp góp ý dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030

12:48 AM 11/02/2020 |   Lượt xem: 3055 |   In bài viết | 

Dự thảo: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030: Chuong trinh MTQG.pdf 

(theo Giấy mời số: 102/GM-UBDT ngày 06/02/2020).​