HƯỚNG TỚI HỘI NGHỊ THI ĐUA YÊU NƯỚC CƠ QUAN ỦY BAN DÂN TỘC: “THI ĐUA LÀ YÊU NƯỚC, YÊU NƯỚC LÀ PHẢI THI ĐUA VÀ NHỮNG NGƯỜI THI ĐUA LÀ NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC NHẤT”

12:00 AM 14/05/2020 |   Lượt xem: 2922 |   In bài viết | 

Kế hoạch số 563/KH-UBDT ngày 14/5/2020 về Tổ chức Hội nghị Thi đua yêu nước cơ quan Ủy ban Dân tộc tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020

Chi tiết: xem tại đây