Thông báo: Giới hạn dung lượng hộp thư điện tử

05:34 PM 19/04/2019 |   Lượt xem: 20894 |   In bài viết | 

- Giới hạn dung lượng hộp thư cá nhân không vượt quá 05 Gb;

- Lưu trữ thư có nội dung quan trọng, có tập tin đính kèm về máy tính; thường xuyên xóa các thư đã lưu, thư cũ và thư đã gửi.

Hướng dẫn cách lưu trữ và xóa thư điện tử:

1- Lưu trữ thư điện tử có nội dung quan trọng về máy tính

Chọn vào thư cần lưu trữ về máy tính > kích chuột phải vào file đính kèm > chọn Lưu liên kết thành > chọn nơi lưu trữ dữ liệu > chọn Save.

2- Cách xóa thư điện tử

(Các mục cần lưu ý để xóa thư: Hộp thư đến; Mục đã Gửi; Mục đã xóa bỏ…)

- Xóa 01 thư: Chọn thư muốn xóa > chọn dấu X (hoặc kích chuột phải vào thư muốn xóa > chọn Xóa).

- Xóa nhiều thư: Giữ phím Shift đồng thời lựa chọn nhiều thư để xóa > kích chọn dấu X hoặc kích chuột phải, chọn Xóa (xóa tối đa 25 thư/ 1 lần).

- Xóa hoàn toàn thư: Sau khi xóa xong thư, chuyển sang Mục đã xóa bỏ: kích phải chuột vào Mục đã xóa bỏ > chọn Thư mục trống.

Thông tin hỗ trợ kỹ thuật:
Phòng Tích hợp Hệ thống, Trung tâm Thông tin
Điện thoại: 0243.7335153 - 0804.2572
Email: phong_thht@cema.gov.vn