Thông báo: Triển khai Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản

02:43 PM 18/08/2020 |   Lượt xem: 2110 |   In bài viết | 

1. Triển khai và đưa vào sử dụng Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản (địa chỉ: https://dgts.moj.gov.vn) theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

2. Các đơn vị thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản lên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 56 của Luật Đấu giá tài sản.

Vụ Kế hoạch - Tài chính thông báo để Thủ trưởng các đơn vị biết và thực hiện đúng quy định.