Thông báo: Về việc thu thập dữ liệu về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công tác dân tộc

04:30 PM 30/10/2018 |   Lượt xem: 1667 |   In bài viết | 

Bộ biểu mẫu sử dụng cho các tỉnh, thành phố: tải tại đây

Bộ biểu mẫu sử dụng cho Bộ, ngành:

- Bộ Công an: tải tại đây

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: tải tại đây

- Bộ Tài nguyên và Môi trường: tải tại đây 

- Bộ Y tế: tải tại đây

Tài liệu hướng dẫn điền phiếu: tải tại đây

Trân trọng cảm ơn!