Thư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh gửi các thế hệ cán bộ Lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động cơ quan công tác dân tộc các cấp

02:46 PM 29/04/2021 |   Lượt xem: 1295 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh