Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình: Ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2021

09:50 AM 24/03/2021 |   Lượt xem: 917 |   In bài viết | 

Đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình đã phối hợp thực hiện tốt chương trình ký kết về công tác dân tộc. Đến nay, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đã có nhiều khởi sắc về hệ thống cơ sở hạ tầng, sản xuất; đời sống của đồng bào DTTS ngày một tăng; các hủ tục lạc hậu, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống,… ngày càng giảm; đã có nhiều gương điển hình về lao động sản xuất, dân vận khéo, hòa giải viên tốt là người DTTS.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ (bên phải) và đồng chí Võ Ngọc Thanh, Trưởng Ban Dân tộc ký kết Chương trình phối hợp công tác năm 2021

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của hai cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh về việc phối hợp công tác dân tộc, hai đơn vị đã tiến hành ký kết Chương trình phối hợp công tác năm 2021. Theo đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh sẽ phối hợp thực hiện các nhiệm vụ như: phối hợp trong tham mưu, đề xuất thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc và công tác dân vận vùng đồng bào DTTS; tăng cường phối hợp tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc cho các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân vùng đồng bào DTTS; vận động đồng bào phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao cảnh giác, ngăn ngừa các hành vi lợi dụng về vấn đề dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; phối hợp xây dựng, củng cố khối dân vận cơ sở, Mặt trận, đoàn thể; trao đổi thông tin, phản ánh tình hình vùng đồng bào DTTS, tình hình công tác dân tộc, chính sách dân tộc từ đó tham mưu giải quyết các vấn đề nảy sinh...

(baodantoc.com.vn)

Tin khác