Bình Định: Triển khai thực hiện một số chính sách đối với đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh năm 2023

08:26 AM 31/03/2023 |   Lượt xem: 1199 |   In bài viết | 

Nhờ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Bình Định đã có sự đổi thay đáng kể

Mục đích của Kế hoạch nhằm thực hiện đồng bộ, hiệu quả một số chính sách đối với đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh, theo Quyết định số 84/2022/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh Bình Định. Góp phần phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, y tế vùng đồng bào DTTS; củng cố, tăng cường khối Đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định giao Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai chính sách, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện chính sách; tổng hợp, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện hàng năm cho UBND tỉnh và các bộ, ngành Trung ương theo quy định. Đồng thời chịu trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện thụ hưởng tổ chức thực hiện việc cấp phát muối i-ốt hàng năm cho đồng bào DTTS; tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các chính sách theo chức năng, thẩm quyền.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan trình UBND phân bổ kinh phí hàng năm; đồng thời hướng dẫn thực hiện cấp phát, thanh quyết toán kinh phí theo đúng chế độ quy định hiện hành của Nhà nước, bảo đảm nguồn kinh phí để thực hiện đầy đủ các chính sách nêu trên.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và các ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra các trường học thực hiện việc hỗ trợ tiền ăn cho học sinh là người DTTS, bảo đảm các chế độ được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định và quyết toán với cơ quan tài chính theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng giống lúa lai cho phù hợp với từng địa bàn để đồng bào DTTS ứng dụng vào sản xuất đạt hiệu quả.

Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố, tổng hợp số lượng đối tượng thụ hưởng, kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đảm bảo không trùng lắp, bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh của các đối tượng; đồng thời thanh quyết toán kinh phí được cấp theo đúng quy định.

UBND các huyện: Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn và Phù Cát xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện một số chính sách đối với đồng bào DTTS năm 2023 tại địa phương mình; chịu trách nhiệm trực tiếp triển khai, chỉ đạo tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách bảo đảm đúng đối tượng, địa bàn và các chế độ theo quy định; đồng thời chú ý thực hiện việc kiểm tra, giám sát và chỉ đạo việc theo dõi, đánh giá tổng hợp tình hình, báo cáo cho UBND tỉnh qua Ban Dân tộc tỉnh theo định kỳ và đột xuất để UBND tỉnh biết, chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

(baodantoc.vn)