Hội thảo chia sẻ thông tin phối hợp thực hiện các chương trình MTQG

02:54 PM 10/10/2018 |   Lượt xem: 1738 |   In bài viết | 

Quang cảnh hội thảo.

Hòa Bình là một trong các tỉnh triển khai dự án " Tăng cường năng lực đối tác vì sự phát triển công bằng và toàn diện của cộng đồng các dân tộc thiểu số” do cơ quan viện trợ Ai Len giao cho tổ chức CARE quốc tế Việt Nam tài trợ nhằm hỗ trợ các tỉnh nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020, nâng cao năng lực cấp tỉnh, huyện, xã trong quá trình thực hiện các chương trình MTQG vì sự phát triển của cộng đồng dân tộc thiểu số. Hội thảo có sự tham gia của các sở, ngành, tổ chức liên quan; các huyện, thành phố cùng tập trung thảo luận các cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin, đánh giá kết quả, những khó khăn vướng mắc; đề xuất, kiến nghị giải pháp nâng cao trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương trong phối hợp chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các chương trình MTQG là giảm nghèo bền vững và xây dựng NTM. Những năm gần đây, tỉnh tập trung chỉ đạo, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện các chương trình MTQG và thu được kết quả tích cực. Toàn tỉnh có 51 xã đạt 19 tiêu chí NTM, bình quân đạt 12,63 tiêu chí/xã. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3,16%/năm, dự kiến hộ nghèo còn 14,9% (năm 2018).

(baohoabinh.com.vn)