Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh giới thiệu chuyên đề Quan điểm của Đảng, Nhà nước về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc hiện nay

05:21 PM 27/06/2024 |   Lượt xem: 1558 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh giới thiệu các nội dung tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị còn có Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông; lãnh đạo các vụ, đơn vị và toàn thể Đảng viên trong cơ quan.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đã quán triệt một số nội dung chủ yếu các quy định mới của Trung ương đến toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ, bao gồm: Quy định số 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 của Bộ Chính trị thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ; Quy định số 145-QĐ/TW ngày 10/5/2024 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Quy định số 148-QĐ/TW ngày 23/5/2024 của Bộ Chính trị về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Chia sẻ nội dung chuyên đề “Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A lềnh cho biết, Việt Nam là một quốc gia độc lập, thống nhất, có 53 DTTS với 14,123 triệu người, chiếm khoảng 14,7% dân số cả nước. Trong 53 DTTS hiện nay, có 32 dân tộc còn gặp nhiều khó khăn và 14 dân tộc có khó khăn đặc thù. Khắc phục sự phát triển không đồng đều về KT-XH giữa các dân tộc là nhiệm vụ quan trọng của chính sách dân tộc ở Việt Nam.

Quốc hội khóa 14 đã ban hành Nghị quyết số 88/2019/QH14 phê duyệt đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, trong đó đề ra mục tiêu một số mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030: Phấn đấu thu nhập bình quân của người DTTS đến năm 2025 tăng trên 02 lần so với năm 2020; đến năm 2030 bằng 1/2 bình quân chung của cả nước; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS mỗi năm giảm trên 3%; đến năm 2030 giảm hộ nghèo xuống dưới 10%;

Đến năm 2025 hoàn thành cơ bản công tác sắp xếp, ổn định dân cư ở nơi cần thiết; đến năm 2030 phấn đấu 70% số xã vùng DTTS&MN đạt chuẩn nông thôn mới; bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; phấn đấu đến hết năm 2025 có 80% thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng; 50% thôn có đội văn hóa, văn nghệ truyền thống, hoạt động thường xuyên, có chất lượng.

Đào tạo, quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS, nhất là các DTTS tại chỗ; bảo đảm tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS phù hợp với tỷ lệ dân số là người DTTS ở từng địa phương; cơ bản hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra trong Mục tiêu quốc gia về phát triển bền vững đến năm 2030…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cũng nhấn mạnh, Kết luận 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới đề ra 08 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác dân tộc nhằm phát triển KT-XH toàn diện, bền vững vùng DTTS&MN như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng về công tác dân tộc; hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; bảo đảm quốc phòng - an ninh; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá tốt đẹp của các dân tộc;…

Toàn cảnh Hội nghị

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật liên quan đến công tác dân tộc trong tình hình mới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho rằng, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc; nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện, đồng bộ hoá hệ thống chính sách dân tộc và các văn bản hướng dẫn thực hiện; đổi mới nội dung, cơ chế chính sách dân tộc; tập trung huy động và sử dụng hợp lý nguồn lực thực hiện chính sách dân tộc; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả 03 CTMTQG, trong đó có CTMTQG DTTS theo Quyết định 1719/QĐ-TTg.

Qua nghe và tiếp thu các nội được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chia sẻ, giúp đảng viên trong toàn đảng bộ nắm chắc hơn quy định mới của Trung ương cũng như những nội dung cốt lõi về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc hiện nay. Qua đó tăng cường nhận thức, nâng cao chất lượng trong tham mưu xây dựng, triển khai chính sách dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

Xuân Thường