Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh làm việc với Vụ Hợp tác Quốc tế

09:06 PM 10/05/2021 |   Lượt xem: 1148 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Báo cáo với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh tại buổi làm việc, ông Hoàng Văn Bình, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ HTQT cho biết: Theo Đề án vị trí việc làm, Vụ HTQT được giao 13 biên chế, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT thực hiện toàn bộ nhiệm vụ quản lý nhà nước về HTQT và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc, là đầu mối thực hiện toàn bộ công tác đối ngoại của UBDT.

Thời gian qua, Vụ HTQT đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo quốc gia lần thứ 5 của Việt Nam về thực thi Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc giai đoạn 2013-2019; tham dự đầy đủ các cuộc giao ban của Ban Chỉ đạo nhân quyền Trung ương hằng tháng. Tuyên truyền, phổ biến, đôn đốc, báo cáo việc triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về các Điều ước Quốc tế, Thỏa thuận Quốc tế tại UBDT và vùng DTTS&MN. Tiếp và làm việc với 18 đoàn đối tác quốc tế, thực hiện 20 công việc phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ. Tham mưu cho UBDT ký 06 thỏa thuận hợp tác về công tác dân tộc với các cơ quan thực hiện công tác dân tộc của 5 quốc gia…

Thay mặt Lãnh đạo Vụ HTQT, ông Hoàng Văn Bình đã kiến nghị, đề xuất Bộ trưởng, Chủ nhiệm bố trí đủ biên chế cho Vụ theo Đề án vị trí việc làm, sớm kiện toàn chức danh Vụ trưởng Vụ HTQT; ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của UBDT cho nhiệm kỳ mới; ban hành Quy chế thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia để Vụ HTQT bám sát thực hiện nhiệm vụ; bổ sung nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, đối ngoại bằng tiếng nước ngoài cho Vụ HTQT.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đóng góp ý kiến đối với báo cáo của Vụ HTQT, đại diện các Vụ, đơn vị đã giải thích, làm rõ, có ý kiến về tổ chức, biên chế, việc thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch điều chỉnh thực hiện nhiệm vụ của Vụ, đặc biệt cần linh hoạt trong tình hình dịch bệnh Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho rằng: Thời gian qua, Vụ HTQT đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt với công tác đối ngoại nhiều đặc thù, đòi hỏi sự linh hoạt. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho rằng: Trong công tác đối ngoại, phải luôn nắm quyền tự chủ, trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, đảm bảo lợi ích của đôi bên, nhất là đối với các đối tác chiến lược, đối tác truyền thống. Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu: Trong bối cảnh tới đây, công tác đối ngoại phải tăng cường hơn, phù hợp với đường lối đối ngoại của Đảng, cần thu hút nguồn lực và tranh thủ các tổ chức quốc tế đến với vùng DTTS&MN, góp phần ổn định đời sống đồng bào, phản ánh đến bạn bè quốc tế về những đổi thay ở vùng đồng bào DTTS, những ưu việt của chế độ ta đối với vùng DTTS&MN.

Với tinh thần đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu trong thời gian tới, Vụ HTQT rà soát kỹ các quy định đối ngoại của Đảng, Nhà nước để điều chỉnh hoạt động đối ngoại của UBDT cho phù hợp. Cập nhật thông tin về đối ngoại, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ để vận dụng cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBDT để làm căn cứ xây dựng kế hoạch. Vụ HTQT phải xây dựng được tiêu chuẩn chức danh theo vị trí việc làm, rà soát theo chức năng, nhiệm vụ, từ đó có kế hoạch đào tạo, tuyển dụng, bồi dưỡng để có được đội ngũ cán bộ trình độ, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ, hiểu và có kỹ năng ứng xử phù hợp trong quan hệ quốc tế. Cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ theo chức trách để triển khai công việc, tiến tới hoàn thiện bộ cơ chế phối hợp với các địa phương, với các vụ, đơn vị. Bám các địa bàn, địa phương để nắm bắt tình hình đối ngoại nhân dân, thông qua đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín, từ đó tham mưu cho Đảng, Nhà nước xây dựng chính sách. Rà soát công việc thường xuyên, điều chỉnh kế hoạch để việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo khả thi.

Xuân Thường