Phổ biến pháp luật cho công chức, viên chức, người lao động thuộc Ủy ban Dân tộc

10:10 AM 19/11/2020 |   Lượt xem: 392 |   In bài viết | 

Ông Hoàng Đức Thành - Vụ trưởng Vụ Pháp chế UBDT chủ trì Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Hoàng Đức Thành - Vụ trưởng Vụ Pháp chế nhấn mạnh: Hội nghị là dịp để toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc UBDT tiếp cận, cập nhật các văn bản pháp luật với những nội dung thiết thực, quan trọng, góp phần nâng cao kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, làm cơ sở xây dựng các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế mong muốn, qua các nội dung được báo cáo viên truyền đạt, các đại biểu sẽ cập nhật được nhiều thông tin, có nhân thức sâu sắc hơn về những Kết luận của Trung ương, các Nghị quyết của Quốc hội cũng như các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; củng cố thêm kiến thức, năng lực trong tham mưu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Báo cáo viên giới thiệu các nội dung tại Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Giới thiệu một số điểm mới của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo viên đến từ Bộ Tư pháp đã thông tin tới toàn thể Hội nghị các nội dung sửa đổi, bổ sung; tập trung đi sâu vào các kỹ năng xây dựng, tham mưu ban hành các văn bản như: Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT; vấn đề lồng ghép, tích hợp chính sách dân tộc trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đây là những nội dung quan trọng, giúp nâng cao năng lực trong tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBDT, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Bùi Văn Lịch - Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc UBDT giới thiệu những nội dung cơ bản của Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội; Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội; dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng  đồng bào DTTS&MN cũng như dự kiến những nhiệm vụ trọng tâm của UBDT sẽ triển khai thực hiện Chương trình trong thời gian tới.

Xuân Thường