Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc: Kiểm tra, khảo sát tại Khánh Hòa

07:48 PM 27/10/2020 |   Lượt xem: 1167 |   In bài viết | 

Đoàn công tác làm việc tại Ban Dân tộc

Thời gian qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Dân tộc đã tham mưu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn. Qua đó, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh có nhiều thay đổi; đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Dân tộc được củng cố, kiện toàn. Việc bố trí cán bộ, công chức theo đúng đề án vị trí việc làm. Đến nay, Ban Dân tộc có 16 cán bộ, công chức, công tác tại 3 phòng chuyên môn, giảm 2 phòng so với trước. 14 công chức làm công tác dân tộc được bố trí tại 5 huyện, thị xã, thành phố.

Khó khăn của tỉnh là một số quy định, hướng dẫn về công tác cán bộ còn chồng chéo; khối lượng công việc nhiều nhưng biên chế ít, không ổn định, nhất là cấp huyện. Ban Dân tộc kiến nghị UBND tỉnh, Ủy ban Dân tộc xem xét đề nghị Chính phủ cho giữ nguyên hệ thống cơ quan công tác dân tộc như hiện nay và bổ sung biên chế cho ban. Ông Phạm Thúc Thủy đã ghi nhận những kiến nghị trên.

* Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn công tác đã đi kiểm tra, khảo sát tại huyện Khánh Vĩnh

Phòng Dân tộc huyện Khánh Vĩnh hiện có 4 biên chế. Với cơ cấu hiện tại, phòng đã tinh gọn bộ máy và hoạt động hiệu quả theo chức trách nhiệm vụ được giao. Nhưng do địa bàn rộng, nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế, hầu hết cán bộ, công chức của phòng phải kiêm nhiệm nên việc triển khai các chương trình, chính sách về dân tộc còn gặp khó khăn.

Theo kế hoạch, ngày 27/10, Ủy ban Dân tộc sẽ tổ chức Hội thảo vị trí việc làm, cơ cấu tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương tại tỉnh.

(baokhanhhoa.vn)