Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nghe báo cáo tiến độ triển khai Đề án 219 và các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG 1719

04:08 PM 10/12/2021 |   Lượt xem: 2763 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp đánh giá tiến độ triển khai các nội dung thuộc Đề án 219

Báo cáo với Bộ trưởng, Chủ nhiệm về tiến độ triển khai các nội dung thuộc Đề án 219, bà Hoàng Thị Lề - Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền cho biết, đến thời điểm hiện tại, các đơn vị được giao (gồm Vụ Tuyên truyền, Báo Dân tộc và Phát triển, Tạp chí Dân tộc, Học viện Dân tộc, Trung tâm Thông tin) cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ đề ra theo Kế hoạch; một số phần việc đang trong quá trình hoàn thiện, các đơn vị đang tích cực, gấp rút triển khai và quyết tâm hoàn thành trước 31/12/2021.

Vụ Tuyên truyền cũng đề xuất với Bộ trưởng, Chủ nhiệm về Kế hoạch dự kiến triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo năm 2022. Trong đó có những đề xuất mới về nội dung, phương thức, kinh phí và các đơn vị tham gia triển khai.

Qua nghe báo cáo của Vụ Tuyên truyền, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị tham gia triển khai Đề án 219, đồng thời yêu cầu các Vụ, đơn vị liên quan sớm hoàn thiện các phần việc còn lại theo đúng kế hoạch đề ra, triển khai làm tốt công tác thanh quyết toán.

Các nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch năm 2022, Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu Vụ Tuyên truyền lựa chọn các nội dung trọng tâm; rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai của năm 2021; cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng (về kế hoạch, dự toán chi tiết) để khi được giao kinh phí phải bắt tay vào triển khai ngay, đảm bảo các nội dung triển khai phải có chất lượng, đúng trọng tâm, trọng điểm, giải quyết được các vấn đề trước mắt và lâu dài; cần phải đổi mới phương thức triển khai; đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền…hướng đến mục tiêu vì sự phát triển của vùng DTTS&MN.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nghe Văn phòng điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KT-XH vùng DTTS&MN báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao theo Quyết định 1719/QĐ-TTg

Báo cáo với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh về tiến độ thực hiện các dự án, tiểu dự án, ông Hà Việt Quân, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Chương trình MTQG 1719 cho biết, trên cơ sở ý kiến thẩm tra của Văn phòng Chính phủ, ý kiến gửi bổ sung của các bộ về Quyết định Ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình MTQG 1719, UBDT đã chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan liên quan để nghiên cứu, hoàn thiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; đã có Báo cáo số 1845/BC-UBDT ngày 25/11/2021 tiếp thu, giải trình, làm rõ một số nội dung của Quyết định gửi Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chương trình MTQG 1719 đã dự thảo xong phương án phân bổ vốn cho các bộ, cơ quan Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Chương trình; Đồng thời đang tích cực làm việc với các đơn vị chức năng của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam gấp rút hoàn thiện Văn kiện Chương trình chính sách phát triển cho Chương trình MTQG sử dụng khoản viện trợ không hoàn lại…

Sau khi nghe Văn phòng điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KT-XH vùng DTTS&MN báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao theo Quyết định 1719/QĐ-TTg cũng như những khó khăn, vướng mắc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu: Đối với nội bộ UBDT, Văn phòng điều phối cần phối hợp chặt chẽ, đôn đốc các Vụ, đơn vị cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết; tham mưu cho Bộ trưởng ban hành văn bản, báo cáo tiến độ triển khai với Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, trong đó báo cáo rõ lộ trình, bước đi, tiến độ, khó khăn vướng mắc, đề xuất…; đối với việc xây dựng Thông tư hướng dẫn, phải đảm bảo được quy trình, quy phạm, tính khả thi, phù hợp với chủ trương đầu tư; trong phương án phân bổ vốn, phải tổng hợp đầy đủ và rà soát, đối chiếu chặt chẽ; đối với đề nghị của các Bộ, ngành, giao Văn phòng điều phối chủ trì rà soát, sớm có văn bản trả lời, phúc đáp.

Xuân Thường