Đại hội Chi bộ Vụ Tổng hợp nhiệm kỳ 2020 - 2022 thành công tốt đẹp

07:40 AM 28/03/2020 |   Lượt xem: 1324 |   In bài viết | 

Đồng chí Cầm Văn Thanh thay mặt Thường vụ Đảng ủy UBDT tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Theo dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi ủy đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Vụ trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ công tác hằng năm và động viên công chức, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Vụ Tổng hợp đã chủ trì, thực hiện tốt công tác theo dõi, nắm tình hình vùng DT&MN; xây dựng 40 báo cáo chỉ đạo điều hành và báo cáo công tác dân tộc định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng, báo cáo tổng kết năm phục vụ tích cực cho công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBDT và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực công tác dân tộc; tham mưu xây dựng các báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Ban của Đảng, Quốc hội và các bộ, ngành...

Chi bộ xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là quan trọng hàng đầu nên luôn quan tâm giáo dục, bồi dưỡng; quan tâm xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong nhiệm kỳ, 100% đảng viên có lập trường, tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác.

Bên cạnh đó, Chi bộ cũng chú trọng thực hiện tốt công tác củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng tổ chức; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng Chi bộ; chú trọng công tác quy hoạch, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên có năng lực. Lãnh đạo, triển khai thực hiện nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát và giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng

Trong phương hướng nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Vụ Tổng hợp định hướng luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ cấp trên, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng các cấp. Tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, cải tiến nội dung, hình thức sinh hoạt để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chi bộ. Phấn đấu hàng năm, Chi bộ đạt danh hiệu là Chi bộ trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên tham gia học tập, phổ biến, nghiên cứu, quán triệt và triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch, Hướng dẫn của Đảng cấp trên; 100% đảng viên xếp loại Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên đăng ký và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh và Nghị quyết TW4 (khóa XII).

Chi ủy Chi bộ Vụ Tổng hợp nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt tại Đại hội.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chi ủy Chi bộ và bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Kết quả, đồng chí Nguyễn Sỹ Tá - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Vụ Tổng hợp nhiệm kỳ 2020-2022.

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội và tiến hành bầu đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ cơ quan UBDT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Từ khóa