Dự thảo Thông tư Bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc liên tịch ban hành

09:07 AM 26/06/2019 |   Lượt xem: 3652 |   In bài viết | 

Vụ Pháp chế xây dựng Dự thảo Thông tư và Tờ trình xin ý kiến để hoàn thiện dự thảo.

Dự thảo Thông tư: xem tại đây

Dự thảo Tờ trình: xem tại đây

Ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi về Ủy ban Dân tộc qua email của Vụ Pháp chế (vuphapche@cema.gov.vn) để tổng hợp.

Trân trọng cảm ơn.