Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh làm việc với Vụ Tuyên truyền

02:37 PM 07/05/2021 |   Lượt xem: 1454 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chủ trì buổi làm việc

Báo cáo với Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, đồng chí Hoàng Thị Lề, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền cho biết: Vụ Tuyên truyền có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tuyên truyền trong lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định của pháp luật.

Năm 2020, Vụ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính được giao như: Triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg, ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Cấp một số ấn phẩm, báo tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2021”; Thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2021; Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP, ngày 01/6/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia đến năm 2020 và những năm tiếp theo” …

Thay mặt Vụ Tuyên truyền, đồng chí Hoàng Thị Lề đề xuất với Bộ trưởng, Chủ nhiệm quan tâm, tạo điều kiện cho Vụ về nguồn lực, bộ máy tổ chức, biên chế nhân sự, điều kiện làm việc… để xây dựng đơn vị đủ năng lực đáp ứng yêu cầu công tác dân tộc trong giai đoạn mới.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đánh giá cao việc thực hiện nhiệm vụ của Vụ Tuyên truyền thời gian qua, đồng thời chia sẻ với những khó khăn về cơ chế, con người mà Vụ đang cần tháo gỡ. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị trong thời gian tới, Vụ Tuyên truyền cần rà soát thật kỹ các đầu việc, xây dựng kế hoạch cụ thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao với quyết tâm cao nhất; xây dựng kế hoạch tổng thể về công tác tuyên truyền của UBDT, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT phê duyệt; thay đổi hình thức tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ tuyên truyền để phù hợp với giai đoạn hiện nay, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện và kết quả các nhiệm vụ được giao; tăng cường phối hợp với các Vụ, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ...