Họp Ban Soạn thảo xây dựng các Báo cáo thuộc Chương trình MTQG 1719

02:52 PM 27/09/2023 |   Lượt xem: 1417 |   In bài viết | 

Toàn cảnh cuộc họp

Theo đó, Ban Soạn thảo xây dựng các Báo cáo thuộc Chương trình MTQG 1719 có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất xây dựng 02 Báo cáo điều chỉnh và dự thảo các văn bản kèm theo hồ sơ trình cấp thẩm quyền theo đúng quy định, trình tự, thủ tục của pháp luật về đầu tư công. Tham mưu phối hợp với  các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, hoàn thiện hồ sơ 02 báo cáo điều chỉnh, gửi Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định theo quy định.

Tổ chức các hoạt động theo kế hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 560/QĐ-UBDT ngày 08/8/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Báo cáo điều chỉnh chủ trường đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp để bảo đảm tiến độ, chất lượng nội dung các công việc theo kế hoạch đề ra và các hoạt động khác phục vụ xây dựng 02 Báo cáo điều chỉnh.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr phát biểu tại cuộc họp

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu bày tỏ tán thành sự cần thiết của việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719. Theo đó, các đại biểu đã phát biểu làm rõ và đề xuất nhiều nội dung xoay quanh các vấn đề cần sửa đổi, bổ sung của Chương trình như: phạm vi và quy mô; tổng mức vốn và cơ cấu nguồn vốn; dự kiến tiến độ thực hiện và khả năng huy động các nguồn lực sau khi điều chỉnh; các dự án thành phần của Chương trình…

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr – Phó trưởng Ban Soạn thảo đánh giá cao các ý kiến, góp ý của các đại biểu tại cuộc họp; đồng thời đề nghị Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG 1719 tiếp thu đầy đủ các ý kiến, góp ý để hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr giao Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với Vụ Chính sách Dân tộc thành lập hội đồng thẩm định của UBDT; Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG 1719 hoàn thiện báo cáo chuẩn bị cho cuộc họp hội đồng thẩm định; đề nghị các bộ, ngành tiếp tục quan tâm, phối hợp với UBDT trong việc thực hiện các nhiệm vụ có liên quan.

Xuân Thường