Nghiên cứu, đồng bộ hóa chính sách dân tộc trong hệ thống chính sách, pháp luật

09:13 PM 26/09/2023 |   Lượt xem: 6035 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr phát biểu tại buổi làm việc

Trao đổi từ phía Ban Soạn thảo Đề án, ông Quàng Văn Hương cho biết, trước yêu cầu đổi mới về tổ chức, hoạt động của Quốc hội để xây dựng Nhà nước pháp quyền, yêu cầu đối với việc xây dựng, ban hành và thực hiện chính sách dân tộc (CSDT) ở nước ta đã và đang đặt ra nhiều vấn đề, trong đó trọng tâm cần rà soát toàn bộ các văn bản của Đảng đã ban hành liên quan đến CSDT, cùng với việc rà soát, đối chiếu các văn bản có quy phạm pháp luật của Nhà nước xác định những vấn đề, nội dung chưa được thể chế hóa, tổng hợp các nội dung CSDT cần thể chế hóa bổ sung, hoàn chỉnh phù hợp với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; sửa đổi bổ sung hoặc thay thế các quy định không còn phù hợp trong các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) hiện hành liên quan đến công tác dân tộc (CTDT), CSDT; tiếp tục nghiên cứu, xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết về lĩnh vực dân tộc để báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành vào thời điểm thích hợp.

Đề án được xây dựng nhằm báo cáo Đảng đoàn Quốc hội xem xét về thực trạng hệ thống văn bản có quy định liên quan đến CTDT, CSDT; việc thể chế hóa các nghị quyết của Đảng và Hiến pháp liên quan đến CSDT; mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ hóa CSDT trong thời gian tới theo các nghị quyết của Đảng và Quy định của Hiến pháp.

Hai bên đã trao đổi, phân tích và làm rõ được nhiều nội dung quan tại buổi làm việc

Quá trình nghiên cứu, xây dựng Đề án, Ban Soạn thảo đã nhận được sự phối hợp của UBDT trong việc cung cấp các nội dung liên quan đến rà soát hệ thống CSDT, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến CTDT, CSDT, tuy nhiên hệ thống văn bản vẫn chưa được đầy đủ, cần tiếp tục được cập nhật; làm rõ hơn số liệu kết quả phân bổ, giải ngân vốn Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 (Chương trình MTQG 1719).

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr và lãnh đạo một số vụ, đơn vị liên quan thuộc UBDT đã trao đổi, phân tích các nội dung liên quan đến việc hệ thống hóa danh mục các văn bản, các CSDT đã được tích hợp vào Chương trình MTQG 1719 cũng như đang được nghiên cứu, hợp nhất, tích hợp lại; các chính sách đang tiếp tục được xây dựng triển khai (phân định miền núi vùng cao; xác định thành phần, tên gọi các dân tộc…); trao đổi, phân tích quá trình thực hiện việc tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo liên quan đến việc phân bổ, giải ngân vốn Chương trình MTQG 1719; phân tích khó khăn của quá trình xây dựng Đề án này, trong đó đề xuất cần làm rõ khái niệm nội hàm của Đề án, cần xác định lại các tiêu chí đồng bộ hóa CSDT, nội dung gì đã đồng bộ và chưa đồng bộ?…

Hai bên cũng trao đổi và phân tích các nội dung chưa phù hợp, cần điều chỉnh; đồng thời làm rõ thêm việc xây dựng các tiêu chí đồng bộ CSDT; thông tin làm rõ được nhiều nội dung quan trọng xoay quanh dự thảo đề cương Đề án.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Vinh Tơr đánh giá cao những ý kiến trao đổi, đóng góp của các đồng chí đại biểu, thành viên Ban soạn thảo Đề án. Trên cơ sở các ý kiến, nội dung trao đổi, đề xuất của Ban Soạn thảo Đề án, UBDT sẽ giao cho đơn vị chuyên môn phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, nội dung liên quan đến Đề án theo yêu cầu của Ban Soạn thảo.

Đối với các nội dung liên quan đến Chương trình MTQG 1719, đề nghị Văn phòng điều phối Chương trình MTQG 1719 nghiên cứu phối hợp với Ban Soạn thảo, đề xuất với Bộ Tài chính trong việc cung cấp số liệu, đối khớp thông tin giữa các đơn vị. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr mong muốn trong thời gian tới, HĐDT của Quốc hội và UBDT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng, hoàn thiện Đề án.

Xuân Thường