Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương học tập và làm theo gương Bác

10:09 AM 18/01/2011 |   Lượt xem: 1584 |   In bài viết | 

Xác định nội dung trọng tâm để học tập và làm theo Bác Hồ

Đồng chí Hoàng Xuân Cừ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo CVĐ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết: Mặc dù Đảng bộ Khối mới được thành lập và đi vào hoạt động được hơn 3 năm nay, nhưng CVĐ đã được chỉ đạo triển khai khẩn trương, mạnh mẽ bằng những hình thức hoạt động phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm và đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Mỗi cán bộ, đảng viên đã tự giác, tự mình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đảng ủy Khối đã xây dựng và chương trình hành động với mục tiêu trọng tâm là làm cho toàn Đảng bộ nhận thức sâu sắc về nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Người trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, đẩy lùi suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống. Đặc biệt là tạo sự chuyển biến từ “học tập, quán triệt” sang làm theo tấm gương đạo đức của Bác với hai nội dung cơ bản là thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng và học tập sửa đổi lề lối làm việc theo tấm gương của Bác về chống quan liêu, thực hiện cải cách hành chính, trước hết là cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng và Nhà nước và các đoàn thể chính trị xã hội.

Để CVĐ đạt hiệu quả thiết thực, Ban Thường vụ và Ban Chỉ đạo của Đảng ủy Khối đã chọn 7 đảng bộ trực thuộc để chỉ đạo điểm đi trước một bước, thực hiện 2 nội dung làm theo của CVĐ. Tất cả các đảng bộ trực thuộc Khối đã tập trung hoàn thành một số nội dung của CVĐ là: Xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị theo hướng dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; xây dựng chương trình hành động “làm theo” với hai nội dung của CVĐ, từng tổ chức và cá nhân đảng viên căn cứ vào tiêu chí chuẩn mực của cơ quan, đơn vị để đăng ký việc rèn luyện phấn đấu.

Bước sang năm 2010, với chủ đề Cuộc vận động hướng về công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy Đảng trong Khối đã tập trung vào xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, công tác tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, gắn với các hoạt động kỷ niệm quan trọng trong năm 2010. Qua đó đã góp phần làm tăng niềm tin, bản lĩnh chính trị của tổ chức đảng và đảng viên trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng. Thông qua triển khai kế hoạch đại hội đảng các cấp, những vấn đề về thực hiện các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ đã được thể hiện rõ nét. Kết quả đại hội của 59 đảng bộ trực thuộc trong Khối là sự phản ánh rõ nhất việc thực hiện CVĐ trong năm qua. Qua đại hội đã có 1.204 đảng uỷ viên được bầu, trong đó có 54% tham gia lần đầu, tỷ lệ nữ đạt 18%, trong đó tỷ lệ nữ tham gia Ban Thường vụ là 10%, tỷ lệ trẻ (dưới 40 tuổi) đạt 11%...

Mỗi cơ quan, đơn vị chọn một hình thức học tập và làm theo

Tại Đảng bộ Khối có nhiều cơ quan, đơn vị mang tính đặc thù như: Khối cơ quan Báo chí, xuất bản; Khối sự nghiệp hành chính; Khối tham mưu; các tổ chức chính trị, xã hội… Do đó, tại mỗi cơ quan, đơn vị đều đã chọn mô hình học tập và làm theo riêng, phù hợp với những đặc thù đó.

Các cơ quan báo chí, các báo, tạp chí chuyên ngành của các cơ quan trong Khối mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Cuộc vận động trong toàn ngành và các tầng lớp nhân dân. Các đơn vị văn học, nghệ thuật tổ chức phát động sáng tác triển lãm, quảng bá các tác phẩm về chủ đề Cuộc vận động; các đơn vị nghiên cứu, lý luận đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về các tác phẩm quan trọng của Người, giúp mọi người hiểu sâu sắc hơn về Cuộc vận động.

Các đảng bộ trực thuộc như: Văn phòng Trung ương Đảng; Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương… đã gắn thực hiện CVĐ với nhiệm vụ chính trị của các cơ quan đơn vị. Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương chủ động bám sát quan điểm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư để tích cực triển khai công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những chủ trương, chính sách và biện pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước và chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đoàn thể, tổ chức xã hội, củng cố hệ thống chính trị, góp phần đưa đất nước vượt qua những khó khăn, thách thức, tạo tiền đề quan trọng để đẩy nhanh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Thực hiện CVĐ, các cấp ủy đảng luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan, đơn vị lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; trực tiếp tham mưu, giúp việc Trung ương Đảng, Nhà nước trong việc thể chế hóa, cụ thể hóa, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X; giải quyết có hiệu quả một số vấn đề cơ bản và cấp bách về kinh tế - xã hội của đất nước.

Làm theo tấm gương của Bác, các cơ quan, đơn vị trong Khối đã có chuyển biến mạnh về cải cách hành chính, xây dựng nội quy, quy chế, văn minh công sở ở cơ quan được quan tâm. Hầu hết các cơ quan, đơn vị trong Khối đã rà soát quy định, quy chế nội bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính trong từng cơ quan. Đề cao trách nhiệm của công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, tăng cường đoàn kết nội bộ hướng tới xây dựng cơ quan văn hóa.

Thông qua CVĐ, chất lượng sinh hoạt đảng từ sinh hoạt chi bộ đến đảng bộ ngày càng nền nếp hơn, các mặt hoạt động của công tác xây dựng Đảng từ công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra đến công tác dân vận ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực. Nội dung đánh giá, tổng kết, bình xét tổ chức đảng hàng năm được thực hiện nghiêm túc, số tổ chức cơ sở đảng được đánh giá đạt trong sạch, vững mạnh hàng năm đạt trên 80%; đã có 10.000 quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng.

Nhân dịp này, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương đã tặng Bằng khen 46 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Theo Hiền Hòa (Website Đảng Cộng sản VN)

Các từ khóa theo tin:

Hiền Hoà