Ngày càng nhiều thôn, buôn ở Tây Nguyên có đảng viên, chi bộ đảng

04:26 AM 02/05/2012 |   Lượt xem: 1473 |   In bài viết | 

Các tỉnh Tây Nguyên cũng đã thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, quan tâm phát triển đảng viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đảng viên người dân tộc thiểu số, người có đạo. Trong toàn vùng, đảng viên người dân tộc thiểu số đã chiếm 17,57%; đảng viên có đạo chiếm 2,6% trong tổng số đảng viên khu vực Tây Nguyên. Nhiều thôn, buôn trước đây còn khó khăn nay đã tạo được nguồn phát triển đảng, xây dựng được lực lượng cán bộ cốt cán trong các tổ chức, đoàn thể. Nhiều đảng viên là người dân tộc thiểu số, người có đạo đã phát huy được vai trò nòng cốt, gương mẫu trong hoạt động thực tiễn. Các tỉnh Tây Nguyên cũng đã kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng cơ sở đảng, tạo chuyển biến về lãnh đạo, điều hành, gần dân, sát dân hơn, nhất là ở những địa bàn khó khăn phức tạp, vùng sâu, vùng xa. Trong tổng số 10.757 chi bộ trực thuộc tổ chức cơ sở đảng cấp xã, có 6.960 chi bộ trong sạch, vững mạnh (chiếm 64,7%), 2.676 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 24,8%).

Tuy nhiên, toàn vùng hiện vẫn còn 51 thôn, buôn, tổ dân phố chưa có đảng viên tại chỗ (chiếm 0,67%), năng lực lãnh đạo, tinh thần trách nhiệm của các cấp uỷ nhiều nơi còn hạn chế, chưa đảm đương được nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội. Trình độ, năng lực thực tiễn của nhiều cán bộ, đảng viên còn thấp, không đồng đều. Nhiều buôn làng có chi bộ, có tổ đảng nhưng chất lượng sinh hoạt thấp, nặng về hình thức, vai trò nòng cốt của đảng viên chưa cao./

(Theo TTXVN)