Xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH 2013 đặt trọng tâm ổn định kinh tế vĩ mô

09:45 AM 05/07/2012 |   Lượt xem: 1270 |   In bài viết | 

Sáng 4/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc ngành Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013 – 2015.

Hội nghị đã tập trung xem xét, thảo luận những vấn đề lớn như việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013; xây dựng kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2015, kế hoạch trái phiếu Chính phủ năm 2013 và đổi mới cơ chế quản lý và điều hành chương trình mục tiêu quốc gia;…

Phấn đấu tăng trưởng 6-6,5% trong năm 2013

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2012 tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đúng hướng, đúng mục tiêu đề ra và đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Khẳng định những thành tựu đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2012 cần sự nỗ lực rất lớn của các Bộ, ngành, địa phương, trên cơ cở kiên trì bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh cần tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa nhưng không làm bất ổn kinh tế vĩ mô và làm lạm phát cao trở lại; chủ động điều hành kiềm chế lạm phát theo mục tiêu và giữ vững sự ổn định kinh tế vĩ mô; thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, nhất là giải quyết việc làm cho người lao động, quan tâm tới công tác giảm nghèo, chú trọng phát triển giáo dục đào tạo, chăm sóc y tế cho nhân dân,…

Đề cập tới Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, năm 2013 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020.

Với tinh thần như vậy, định hướng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ quan điểm phải tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát là mục tiêu cơ bản, mang tính chất nền tảng, luôn phải tăng cường các giải pháp để củng cố mục tiêu này.

Cùng với đó, cần duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý, phấn đấu khoảng 6-6,5%; kiềm chế lạm phát ở mức 5-6%; tiếp tục giảm bội chi ngân sách, giữ bội chi ngân sách khoảng 4,7%;…

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, cần thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng; sử dụng linh hoạt các công cụ của chính sách tiền tệ để thực hiện lạm phát theo mục tiêu đã đề ra; thực hiện chính sách tài khóa phối hợp hài hòa với chính sách tiền tệ góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm phát triển bền vững.

Thủ tướng nhấn mạnh, cần quyết liệt triển khai thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng giảm chi phí, nâng cao hiệu quả, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế; đổi mới, đưa khoa học công nghệ để tăng năng suất lao động, sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa;…

Đồng thời, tiếp tục tăng cường đầu tư xã hội, bên cạnh đầu tư từ vốn ngân sách cần tập trung huy động mọi nguồn lực khác nhau cho đầu tư.

Thủ tướng khẳng định cần tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh, phúc lợi và công bằng xã hội; thực sự tạo những chuyến biến mạnh mẽ đối với công tác này; đảm bảo an sinh xã hội phải gắn liền với giảm nghèo theo hướng nhanh và bền vững.

Đề cập tới những vấn đề về đầu tư công-một nội dung của tái cơ cấu nền kinh tế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, đầu tư công có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội và tái cơ cấu đầu tư công để đảm bảo hiệu quản hơn, theo đúng trọng tâm, trọng điểm.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu, các Bộ, ngành, địa phương nắm chắc chủ trương, quan điểm chỉ đạo về tái đầu tư công, dự kiến sát danh mục dự án và mức vốn đầu tư cho từng dự án cụ thể, đảm bảo vốn đầu tư hiệu quả, tập trung, có trọng tâm, trọng điểm; tránh dàn trải, thất thoát, lãng phí…

Ngoài ra, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu  cần quyết liệt hơn nữa trong đổi mới cơ chế quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia. Việc lồng ghép các nguồn vốn phải được thực hiện ngay từ khâu lập, phân bổ, giao dự toán ngân sách. Trong quá trình lồng ghép các nguồn vốn phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi mục tiêu, nhiệm vụ của từng Chương trình.

Trong tháng 9/2012, báo cáo Chính phủ Kế hoạch phát triển KTXH năm 2013

Báo cáo tóm tắt về Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013; kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ và đổi mới quản lý và điều hành chương trình mục tiêu quốc gia do Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh trình bày tại Hội nghị đã nêu mục tiêu tổng quát của kế hoạch năm 2013 là: Nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với tái cơ cấu kinh tế đi đôi với việc tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo nền kinh tế phát triển bền vững, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011 – 2015. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội  nhập, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹ lãnh thổ, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Dự kiến một số chỉ tiêu chủ yếu của năm 2013 là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 6-6,5%, kiềm chế lạm phát ở mức 5-6%, tỷ lệ bộ chi ngân sách nhà nước so với GDP là 4,7%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 12%, giảm 1,5-2% hộ nghèo,…

Để hoàn thành các mục tiêu, định hướng phát triển của nền kinh tế, những giải pháp cơ chế chính sách chủ yếu trong năm 2013 được cụ thể hóa trong Khung hướng dẫn bao gồm cơ chế chính sách về ổn định kinh tế vĩ mô; thực hiện hiệu quả tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh ứng dụng hoa học công nghệ; đảm bảo an sinh xã hội gắn với giảm nghèo bền vững; hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước;…

Về xây dựng kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 – 2015, kế hoạch trái phiếu Chính phủ năm 2013, cho biết Chỉ thị số 19/CT-TTg đã nêu đầy đủ các nội dung và nhiệm vụ của các cấp, các ngành trong việc xây dựng kế hoạch đầu tư 3 năm 2013 – 2015, Thứ trưởng Cao Viết Sinh nhấn mạnh những nguyên tắc chủ yếu cần quán triệt một cách nghiêm túc trong xây dựng kế hoạch như góp phần thực hiện các mục tiêu và các định hướng phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011 – 2015 trong phạm vi cả nước, trong từng ngành, từng lĩnh vực và từng vùng, từng địa phương; gắn với thực hiện việc tái cơ cấu nền kinh tế và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Đồng thời, kế hoạch được xây dựng trên cơ sở cân đối giữa các mục tiêu, nhu cầu đầu tư với khả năng cân đối vốn đầu tư phát triển trong kế hoạch thu chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2015; khả năng cân đối các nguồn vốn khác của nhà nước.

Đầu tư ngân sách nhà nước chỉ tập trung đầu tư cho các công trình, dự  án đã được bố trí vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, đang triển khai trong các kế hoạch hàng năm để đảm bảo hoàn thành dứt điểm, đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả. Đối với các dự án đầu tư mới, phải cân nhắc kỹ lưỡng, chỉ bố trí vốn khởi công mới các dự án thật sự cấp bách, cấp thiết. Không bố trí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các dự án không thuộc nhiệm vụ chi đầu tư theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Kế hoạch đầu tư phải được xây dựng trên cơ sở cơ cấu lại đầu tư từ ngân sách nhà nước theo hướng tập trung, nâng cao hiệu quả đầu tư. Bảo đảm tính công bằng, công khai, minh bạch trong việc xây dựng kế hoạch đầu tư, tổ chức thảo luận, lấy ý kiến của các cấp, các ngành, các tổ chức và cộng đồng dân cư có liên quan.

Liên quan việc đổi mới cơ chế quản lý  các chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 135/2009/QĐ-TTg ngày 4/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; đồng thời dự thảo nội dung hướng dẫn xây dựng kế hoạch và lồng ghép Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2013-2015.

“Việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013 phải đặc biệt chú ý bảo đảm các cân đối lớn, trước hết là cân đối lao động và việc làm, thu chi ngân sách nhà nước, cân đối vối đầu tư, cân đối xuất nhập khẩu, cán cân thanh toán quốc tế”…, Thứ trưởng Cao Viết Sinh nói.

Theo tiến độ triển khai xây dựng Kế hoạch, các Bộ, ngành, địa phương căn cứ vào chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Khung hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chỉnh và điều kiện của Bộ, ngành, địa phương mình, tiến hành xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013, gửi Báo cáo đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/7/2012 để Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các quy trình cần thiết khác, tổng hợp Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013 của cả nước.

Trong tháng 9/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo Chính phủ Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013 để Chính phủ cho ý kiến, hoàn chỉnh, trình Quốc hội theo quy định.

Theo Chính Phủ Điện tử [TT: N.K.T]