Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

09:51 AM 18/01/2011 |   Lượt xem: 1476 |   In bài viết | 
Tham dự Đại hội có đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng; đồng chí Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương được thành lập năm 2007 trên cơ sở tổ chức lại 7 đảng bộ khối trực thuộc Trung ương và Ban cán sự đảng Ngoài nước; bao gồm tổ chức đảng trong các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức xã hội ở cả trong và ngoài nước.

Trong diễn văn khai mạc Đại hội, đồng chí Hoàng Xuân Cừ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015”, Đại hội Đảng bộ Khối diễn ra trong thời điểm lịch sử có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Sự nghiệp đổi mới do Đoảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã trải qua gần 25 năm và đạt được những thành tựu rất quan trọng; chúng ta tiến hành tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược kinh tế - xã hội 2001 – 2010; xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020 với mục tiêu đưa đất nước cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Báo cáo Chính trị của Đảng bộ nêu rõ, trong thời gian vừa qua, Đảng ủy Khối và các các cấp trực thuộc phối hợp chặt chẽ với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương chủ động bám sát quan điểm chỉ đạo Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư để tích cực triển khai công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những chủ trương, chính sách và biện pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương xây dựng đề án và tập trung chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng của Đảng bộ Khối. Từ 92 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối đến nay còn 60 tổ chức đảng trực thuộc, trong đó có 34 đảng bộ cấp trên cơ sở, 26 đảng bộ cơ sở.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Trong nhiệm kỳ (2007 – 2010), Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra đảng ủy các cấp trong Đảng bộ Khối đã tiến hành hơn 1.100 cuộc kiểm tra và hơn 1.900 cuộc giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên về chấp hành Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện nhiệm của đảng viên, cấp ủy viên, thực hiện chức trách được giao. Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 70 tổ chức đảng và 145 đảng viên, thi hành kỷ luật đối với 12 tổ chức đảng và 229 đảng viên.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được tiến hành liên tục, sáng tạo, sát với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có bước chuyển biến quan trọng trong toàn Đảng bộ. Nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức hội họp một cách khoa học, thiết thực hơn; việc sử dụng tiết kiệm điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng xe… được quy định cụ thể; cán bộ, đảng viên đã có ý thức tự giác trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong thực hành cải cách hành chính, các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước đã có những bước đột phá như công bố các bộ thủ tục hành chính; mô hình một cửa, một cửa liên thông; ứng dụng thông tin và tiêu chuẩn ISO trong giải quyết các thủ tục hành chính. Các cơ quan, đơn vị xây dựng, hoàn chỉnh quy chế làm việc, hướng tới xây dựng cơ quan văn hóa phong cách văn minh nơi công sở.

Nhân dịp này, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, đồng chí Hoàng Xuân Cừ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cũng vinh dự nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Theo Kiều Liên (www.chinhphu.vn)