Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc

12:37 PM 05/04/2012 |   Lượt xem: 1689 |   In bài viết | 

Đồng chí Đinh Thế Huynh - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại chỉ đạo Hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Gia Khiêm - nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại khoá X, Phó Trưởng ban thường trực Uỷ ban Chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông - Hải đảo; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại. Gần 600 đại biểu đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể và 63 tỉnh, thành trong cả nước cùng các cơ quan báo chí, truyền thông tham dự Hội nghị.

Năm 2011 là năm tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều chiều, nhất là tình hình Biển Đông; biến động chính trị- xã hội to lớn ở Trung Đông và Bắc Phi; nợ công ở nhiều nước châu Âu; bạo loạn đường phố ở Anh, Pháp; phong trào “Chiếm phố Uôn” ở Mỹ và lan rộng ra nhiều nước; cuộc bầu cử tổng thống ở Nga; tình hình nóng bỏng ở Iran, Syria; căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, thảm họa kép động đất, sóng thần và rò rỉ hạt nhân tại Nhật Bản... Tình hình đó đã tác động nhiều chiều đến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, nhân dân ta. Ban Tuyên giáo Trung ương cùng với các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương; các lực lượng chuyên trách; các cơ quan báo chí, xuất bản; các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhiều cá nhân, tổ chức đã nỗ lực, sáng tạo, kiện toàn bộ máy, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả các hoạt động thông tin, tuyên truyền, tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp, cung cấp, trao đổi thông tin nhằm pháp huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Các hoạt động thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc đã góp phần quan trọng làm cho cộng đồng quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài và các tầng lớp nhân dân trong nước hiểu rõ hơn về tình hình đất nước, tình hình thế giới, về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển của Việt Nam.

Đối với một số vấn đề, vụ việc phức tạp, nhạy cảm liên quan đến tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, vấn đề tôn giáo, dân chủ, nhân quyền... kể cả các vấn đề kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, đối ngoại quan trọng của đất nước, công tác thông tin, tuyên truyền của ta đã chủ động cung cấp, định hướng thông tin, giúp cộng đồng quốc tế, đồng bào ta đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài, kể cả nhân dân trong nước, hiểu rõ và đầy đủ bản chất sự việc; khẳng định đường lối, quan điểm, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta; đấu tranh phản bác những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, phản động, thù địch.

Bên cạnh những nỗ lực và kết quả cơ bản, quan trọng, Báo cáo tổng kết về thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc, cũng như tham luận của các đại biểu tại Hội nghị đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần tập trung khắc phục trên các lĩnh vực thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc thời gian qua; phân tích, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho thời gian tới.

Năm 2012, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Quán triệt nội dung Kết luận số 16- KL/TW ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020” đến các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, các cơ quan báo chí, tuyên truyền, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài. Phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động thông tin đối ngoại của Chính phủ theo tinh thần của Chiến lược. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, tăng cường năng lực chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại trong và ngoài nước, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác thông tin đối ngoại, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ và nâng cao hiệu quả trong chỉ đạo, triển khai công tác từ Trung ương đến địa phương, trong nước và nước ngoài.

Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của mọi tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc, tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động tuyên truyền. Giúp cộng đồng quốc tế, đồng bào ta ở nước ngoài, nhân dân trong nước hiểu rõ, đồng tình, ủng hộ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với các vấn đề quan trọng của đất nước ta cũng như của quốc tế và khu vực. Nhất là các vấn đề liên quan đến chủ quyền, quyền chủ quyền của ta trên Biển Đông; xây dựng đường biên giới trên biển, trên đất liền hoà bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển với các nước láng giềng. Tôn trọng luật pháp, công ứơc quốc tế và các cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tích cực, chủ động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thông tin và luận điểm xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo, kiểm tra, khảo sát, đánh giá chất lượng các hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc. Khẩn trương rà soát các kế hoạch, chương trình, đề án liên quan đến ba mặt công tác nói trên; tăng cường đầu tư một cách hợp lý, có trọng điểm cho các chương trình, đề án quan trọng năm 2012, đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc của đất nước ta năm 2012 và các năm sắp tới.

Coi trọng công tác sưu tầm, nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ, củng cố cơ sở pháp lý về chủ quyền biên giới, biển đảo của nước ta. Tích cực tham gia phối hợp, hợp tác với các nhà khoa học, các tổ chức quốc tế, các cá nhân phục vụ nhiệm vụ thiêng liêng này./.

(Theo CPV)