Công tác kết nạp đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng tại thôn, buôn, bon, làng, tổ dân phố các tỉnh Tây Nguyên

03:25 AM 21/09/2012 |   Lượt xem: 1432 |   In bài viết | 

Qua 4 năm thực hiện, các tỉnh Tây Nguyên đã kết nạp được 42.191 đảng viên mới, trong đó kết nạp ở thôn, buôn, bon, làng, tổ dân phố là 15.086 đảng viên (chiếm 35,75%); thành lập được 1.183 chi bộ đảng ở các thôn, buôn, bon, làng, tổ dân phố, góp phần thu hẹp đáng kể số thôn, buôn, bon, làng, tổ dân phố chưa có đảng viên, chưa có chi bộ. Nếu như năm 2008, toàn vùng còn 361 thôn, buôn, bon, làng, tổ dân phố chưa có đảng viên thì đến năm 2012 chỉ còn 69 (giảm được 292 thôn, buôn); số thôn, buôn, bon, làng, tổ dân phố chưa có chi bộ đảng năm 2008 là 1.341, đã thành lập mới 1.183 chi bộ, đến năm 2012 chỉ còn 559 (do chia tách nên số thôn đã tăng thêm 401 thôn).

Cùng với việc tăng cường về số lượng, các cấp ủy Đảng đã coi trọng hơn về chất lượng, không ngừng nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ của đảng viên mới kết nạp. Tỷ lệ kết nạp đảng viên là đoàn viên thanh niên tăng lên qua các năm: năm 2008 số đoàn viên được kết nạp chiếm 66,6%, năm 2009 chiếm 67,5%, năm 2010 chiếm 67,8% và năm 2012 chiếm 69,1% trong tổng số đảng viên được kết nạp. Đối với các xã vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế – xã hội có nhiều khó khăn, tiêu chuẩn để kết nạp đảng viên được vận dụng cho phù hợp với từng đối tượng, nhất là những già làng, trưởng thôn, những người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số.

Trong 4 năm qua, các tỉnh Tây Nguyên đã quan tâm chỉ đạo, ban hành nhiều Nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng và có những chủ trương, giải pháp cụ thể để xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở và tăng cường công tác kết nạp đảng viên. Các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai đã triển khai thực hiện đề án đưa sinh viên tốt nghiệp đại học về công tác các xã khó khăn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân và tạo nguồn phát triển đảng viên ở cơ sở. Kết quả công tác xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên ở những nơi chưa có đảng viên, chưa có chi bộ đã nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền và củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, góp phần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn.

Tuy nhiên, hiện nay toàn vùng Tây Nguyên vẫn còn 69 thôn, buôn, bon, làng chưa có đảng viên và 559 thôn, buôn, bon, làng, tổ dân phố chưa có chi bộ đảng. Nguyên nhân khách quan do các thôn, buôn, bon, làng chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên, đa số là những nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế – xã. Trong khi đó, các thế lực thù địch luôn tìm cách truyền đạo trái phép, tung tin bịa đặt, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ sự đoàn kết giữa các dân tộc, chia rẽ mối quan hệ của Đảng với nhân dân… đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả công tác phát triển đảng viên và xây dựng tổ chức đảng ở các thôn, buôn, bon, làng.

Bên cạnh đó, nguyên nhân chủ quan do một số cấp ủy Đảng chưa quán triệt và thực hiện đúng các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên; chưa có những giải quyết cụ thể, thiết thực phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương để tạo nguồn kết nạp đảng viên. Việc phân công cấp ủy và đảng viên theo dõi, giúp đỡ những nơi khó khăn để tạo nguồn phát triển đảng chưa được coi trọng. Trong lãnh đạo còn mang nặng tác phong hành chính, không phù hợp với công tác lãnh đạo vận động quần chúng, chưa thực sự gần dân. Do vậy, công tác kết nạp đảng chỉ được thực hiện tốt đối với các chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Việc thẩm tra lý lịch quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng còn gặp nhiều khó khăn, do tập quán du canh du cư, cuộc sống không ổn định của đồng bào DTTS làm cho việc theo dõi, bồi dưỡng kết nạp đảng khó thực hiện. Mặt khác, do điều kiện kinh phí và hỗ trợ của cấp trên cho cán bộ đi thẩm tra lý lịch chưa được quan tâm đúng mức; có nhiều trường hợp quần chúng không xác minh được nguồn gốc xuất thân, đến nay vẫn chưa kết nạp được. Bên cạnh đó, một bộ phận cán bộ, đảng viên ở các địa phương chưa thực sự tiên phong, gương mẫu, phai nhạt lý tưởng, suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, mất lòng tin của quần chúng nhân dân, chưa thật sự là tấm gương cho quần chúng noi theo.

Nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn vùng Tây Nguyên vững mạnh; phấn đấu đến cuối năm 2013 các thôn, buôn, bon, làng, tổ dân phố đều có đảng viên và đến năm 2015 các thôn, buôn, bon, làng, tổ dân phố đều có chi bộ đảng, các cấp ủy Đảng vùng Tây Nguyên cần: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và các Nghị quyết, chỉ thị, đề án của các cấp ủy cấp trên cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; Coi trọng công tác phát triển đảng viên mới, quan tâm đến chất lượng đảng viên đặc biệt chú trọng phát triển đảng viên ở những thôn, buôn, bon, làng có ít đảng viên, chưa có đảng viên và trong các trường học nhằm hạn chế “tái trắng” đảng viên, tổ chức đảng; Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ kinh phí và bố trí cán bộ đảng viên có năng lực chỉ đạo, giúp đỡ những xã vùng xâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng có đông đồng bào DTTS có nhiều khó khăn; Các cấp ủy cấp trên cần thường xuyên đi công tác cơ sở, phân công các đồng chí cấp ủy viên có năng lực, kinh nghiệm phụ trách địa phương còn có nhiều thôn, buôn chưa có tổ chức đảng, có ít hoặc chưa có đảng viên, điều động đảng viên ở những nơi có đông đảng viên đến tham gia sinh hoạt tại các tổ chức đảng có ít đảng viên để tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước qua đó giác ngộ, giúp đỡ, bồi dưỡng quần chúng tạo nguồn kết nạp đảng viên; Kết hợp chặt chẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ ở cơ sở với việc bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, định kỳ sơ kết rút kinh nghiệm, kịp thời uốn nắn những sai sót, lệch lạc ở cơ sở; Đầu tư, xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện để làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ đảng, chính quyền, mặt trận, các tổ chức chính trị – xã hội ở xã, phường, thị trấn và ở các thôn, buôn, bon, làng, tổ dân phố; Tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể chính trị – xã hội ở cơ sở, nhất là tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đồng thời đẩy mạnh các phòng trào thi đua ở cơ sở để kịp thời phát hiện quần chúng ưu tú tạo nguồn kết nạp đảng viên; Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng đảng viên mới, các lớp nhận thức về Đảng cho phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng; Tăng cường xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và sự gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc, làm nền tảng để xây dựng, củng cố tổ chức đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở vùng Tây Nguyên.

Phước An